В някои случаи е възможно гражданите да срещнат презгранични проблеми, които са възникнали в резултат на отношенията гражданин - орган/институция на Европейския съюз или потребител - фирма. Услугите на съществуващите служби в тази област са напълно безплатни за гражданите и предоставят ефикасно решение на проблемите от техните компетенции.

 Европейският омбудсман

Европейският омбудсман извършва проверки по жалби за лошо управление срещу институции и органи на Европейския съюз. Също така той може да започва проверки по своя собствена инициатива.

Под „лошо управление" се разбира незадоволителна или неосъществена административна дейност. Лошо управление е налице тогава, когато една институция не действа съгласно разпоредбите на закона, не зачита принципите на добро управление или нарушава правата на човека. Примери за лошо управление са: наличие на административни нередности, дискриминация, злоупотреба с власт, отказ за предоставяне на информация, ненужно забавяне и др.

Европейският омбудсман не може да извършва проверки по жалби срещу национални, регионални или местни органи на управление на държавите-членки, дейността на националните съдилища или омбудсмани, жалби срещу фирми и частни лица. Жалби до Европейският омбудсман могат да се подават посредством единия електронен формуляр, които може да бъде изтеглен от официалната страницата на омбудсмана.

 

История с щастлив край
Вследствие на подадена жалба до омбудсмана, Европейската комисия е приела да изплати 56 000 евро компенсация на журналист, което е най-голямото компенсационно плащане, осъществено в резултат на подаване на жалба до Европейския омбудсман. В описания случай Комисията не била изпълнила договорните си задължения и анулирала финансовото си участие в проекта на жалбоподателя малко преди насрочената дата за осъществяване на въпросното събитие.

История с щастлив край
След намесата на омбудсмана Европейският парламент обяснил на един испански гражданин защо кандидатурата му за стаж била отхвърлена. С оглед на насърчаването на по-високи стандарти за управление Европейският омбдусман отбелязал, че Парламентът би могъл да разгледа възможността за предоставяне н по-конкретна информация за критериите, по които се оценяват кандидатурите за стажове. Той също така предложил Парламентът да разгледа възможността за ревизиране на своите правила, така че списъкът с имената на лицата, които предприемат предложение за стаж, да бъде публичен документ.

» За повече информация за Европейския омбудсман натиснете тук

 

» За повече информация за българския омбудсман натиснете тук

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ОБУДСМАНИТЕ

 

Европейска мрежа на обудсманите е създадена през 1996 г. с цел да позволи тясното сътрудничество между националните омбудсмани при разрешаването на случаи от тяхната компетентност. Европейската мрежа на омбудсманите обединява на доброволни начала омбудсманите и други подобни органи на държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, на страните-кандидатки за членство, както и Европейския омбудсман и Комисията по петиции към Европейския парламент.

Националните или регионални омбудсмани отговарят за разглеждане на жалбите срещу публичните органи на държавите, но и за жалби, срещу органите на ЕС. Европейският омбудсман може да бъде сезиран с жалба за лошо управление в рамките на дейността на органите и институциите на ЕС. Чрез срещи, редовен бюлетин и електронен дискусионен форум омбудсманите обменят опит, информация относно законодателството на ЕС, както и добри практики. Всеки омбудсман назначава по едно лице за контакт с останалите омбудсмани от мрежата. 

История с щастлив край
Гражданин, подал жалба срещу френската организация, управляваща изплащанията на помощи при безработица. Със съгласието на жалбоподателя Европейският омбудсман препрати жалбата до френския омбудсман, който намери решение на проблема.

История с щастлив край
Гражданин на Швейцария, живеещ в Уругвай работил и плащал социално-осигурителните си вноски в Испания в продължение на дванадесет години, но испанските власти отказали да признаят правото му на пенсия. Европейският омбудсман пренасочил случая към испанския омбудсман, който наредил извършването на проверка. В резултат испанските здравноосигурителни власти изплатили полагащата се пенсия.

» За повече информация за Европейската мрежа на омбудсманите натиснете тук

 

FIN-Net мрежа за извънсъдебно решаване на финансови спорове

 

FIN-Net е трансгранична мрежа за извънсъдебно решаване на спорове, възникнали между потребители на финансови услуги и финансови институции (например банки, застрахователни компании, инвестиционни дружества и др.). Ако потребител от една държава-членка има оплакване спрямо финансова институция от друга държава-членка, FIN-Net ще насочи потребителя към подходящия способ за извънсъдебно решаване на спора и ще му предостави необходимата информация.

Споровете обикновено се решават в несъдебна институция, намираща се на територията на страната, където е локализирана финансовата институция.

Засегнатите потребители имат възможността да съставят жалбата си на езика, на който е бил сключен финансовия договор или на езика, на който са комуникирали с доставчика на финансови услуги.

Мрежата FIN-Net предоставя следните възможности на засегнатия потребител:

» За повече информация за мрежата за извънсъдебно решаване на спорове FIN-Net натиснете тук