Най-новото от СОЛВИТ

ЕС прави стъпка към насърчаване на свободното движение на стоки чрез разширено прилагане на принципа за взаимно признаване

Днес (22.11.2018 г.) австрийското председателство на Съвета постигна временно споразумение с Европейския парламент относно мерки, които ще улеснят движението на стоки в ЕС. Новите правила подобряват и разширяват прилагането на принципа за взаимно признаване.

Очаква се проектът за регламентът да подобри прилагането на принципа за взаимно признаване като:

  • изяснява обхвата на взаимното признаване. Това ще осигури по-голяма правна сигурност за предприятията и националните органи по отношение на това кога може да се прилага принципът за взаимно признаване
  • въвежда декларация за взаимно признаване, за да се улесни доказването, че стоките вече са законно пуснати на пазара в държава от ЕС. Целта е икономическите оператори да могат да се възползват от тази декларация при оценяването на въпросните стоки
  • създава механизъм за разрешаване на проблеми въз основа на мрежата СОЛВИТ. Това следва да осигури практически решения в случай на спорове относно съвместимостта на административно решение, отказващо или ограничаващо достъпа до пазара, с принципа за взаимно признаване
  • одобрява административното сътрудничество чрез звена за контакт относно продуктите и засилено използване на ИТ технологии. По този начин се очаква да се подобрят обменът на информация и доверието между националните органи;
  • предвижда възможност за финансово подпомагане от ЕС за създаването на посочените по-горе механизми, предвидени с новите правила.

Прочетете цялото прессъобщение тук