Новини

Към по-ефективно членство в ЕС

На 17 юни 2009 г., на конференция в хотел „Шератон” бяха представени резултатите от проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”, управляван от дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет.

Конференцията бе открита г-н Димитър Япраков, съветник в политическия кабинет на министъра по европейските въпроси. Г-н Калоян Симеонов, ръководител на проекта и и.д. началник на отдел «Координация по европейските въпроси» в дирекция „КВЕСМФИ”. Изказвания направиха и представител на Управляващия орган по ОПАК, дирекция „Управление на проекти и програми” в Министерството на държавната администрация и административната реформа, и част от изпълнителите по проекта.

С цел укрепване на действащите механизми за подготовка на националното участие в работата на ЕС в рамките на проекта са реализирани следните конкретни дейности:

  • Усъвършенстване на информационната система EUnet;
  • Подобряване на координацията в досъдебната фаза на процедурата за нарушение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
  • Намаляване на условията за започване на процедури за нарушение чрез оптимизиране на работата на българския СОЛВИТ център.

  

 

 Българският СОЛВИТ център също беше част от проекта, една от задачите на които беше укрепване на неговата вътрешна организация. Ето защо в рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:

  • изготвяне на анализ на общата организация на мрежата СОЛВИТ;
  • създаване на вътрешни правила за работа на БСЦ на основа на направения анализ и проучване;
  • разработване на електронна база данни за регистриране на постъпили запитвания в БСЦ като част от системата „ИнфраСолв”;
  • изготвени информационни материали и проведени семинари за укрепване на интер-институционалната координация на българския СОЛВИТ център с представители на централната администрация и структурите на гражданското общество. Сред тях са информационна брошура за дейността на българския СОЛВИТ център, като част от европейската мрежа за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар и  дипляна, съдържаща информация относно стъпките, които трябва да бъдат предприети от жалбоподателите, в случаите,  когато искат да отнесат жалба до СОЛВИТ – България.

 

Брошура „Постигнати резултати”