В помощ на гражданите

Защита на правата на гражданите в ЕС

Гражданите на Европейският съюз са обхванати в най-голяма степен от свободата на движение в рамките на вътрешния пазар на Съюза. Възможностите да пътуват свободно, да работят и да се установяват във всяка една държава-членка са само част от предимствата, които членството в Европейския съюз предоставя. Използването на тези възможности пораждат различни нужди: някои граждани се нуждаят от информация, други - от съвет, а трети - от прагматичен способ за решаване на проблеми. Ето защо в Европейския съюз има създадени и функциониращи различни служби, които могат да окажат на гражданите необходимото съдействие.

Служби за информация

Съществуващите в момента служби за информация в Европейския съюз имат за задача да предоставят на полезна информация относно законодателството на Европейския съюз, процедурите за установяване, работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на Съюза, както и техните права. Достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

Служби за предоставяне на правни съвети

Понякога гражданите имат нужда от правен съвет, свързан с техните права в Европейския съюз. Службите за предоставяне на съвети в ЕС са безплатни и имат за цел консултиране на гражданите относно техните специфични права. Също както службите за информация достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

 

Служби за решаване на презгранични проблеми в частната сфера

В някои случаи е възможно гражданите да срещнат презгранични проблеми, които са възникнали в резултат на отношенията гражданин - орган/институция на Европейския съюз или потребител - фирма. Услугите на съществуващите служби в тази област са напълно безплатни за гражданите и предоставят ефикасно решение на проблемите от техните компетенции.