Правна информация

Този портал е изграден в рамките на Работната програма за 2008 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007 - 2009 г. с цел подобряване на обществения достъп до информация относно инициативите и политиките на Европейския съюз като цяло. Основната задача на портала е предоставяне на информация за службите и услугите, създадени от Европейския съюз в полза на гражданите и фирмите.

Информацията в портала:

  • е предимно от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено частно лице или общност;
  • не винаги е всеобхватна, пълна, точна или осъвременена;
  • не съдържа конкретни професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист)

Съдържанието на портала има за цел улесняването на гражданите и/ или бизнеса и не обвързва юридически администрацията на Министерския съвет. Българският СОЛВИТ център не поема отговорност по отношение на проблеми, възникнали в резултат от използването на портала или на други външни сайтове, свързани с него.

Интернет страниците, представени в портала, могат да бъдат разглеждани без да бъде необходимо предоставянето на лични данни. В някои от случаите е необходимо посочването на такива с цел използването на определени електронни услуги. Интернет страниците, които изискват лични данни следва да ги обработват съобразно Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. и да предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за защита на личните данни.

Снимковият материал, използван в сайта, е предоставен от аудио-визуалната библиотека на Европейската комисия - Audiovisual Service of the European Commission, © European Community, 2008.

Защита на личните данни


Решаването на даден случай изисква активно използване на електронната базата данни на мрежата „СОЛВИТ", достъпна за всички СОЛВИТ центрове. Ако гражданин (фирма) иска да отнесе даден случай до СОЛВИТ, той трябва да предостави цялата необходима информация, включително име и координати на засегнатите лица/институции. Предоставената информация се въвежда в СОЛВИТ базата данни, което на практика означава, че достъп до нея имат всички потребители на системата. Независимо от това, че техният достъп е ограничен, т.е. те могат да четат, но не и да редактират информацията, Европейската комисия е предприела стриктни действия в посока защитата на предоставените лични данни.
Като цяло три групи служители имат достъп до личната информация, намираща се в СОЛВИТ база данни:

  • Лицата, които поемат даден случай в националните СОЛВИТ центрове и тези, които работят в Европейската комисия, ангажирани с неговото решаване;
  • Служителите от държавната администрация (работещи извън мрежата СОЛВИТ), за които е постъпило оплакването като тези лица нямат право на пряк достъп до базата данни;
  • Лицата, отговарящи за техническата поддръжка на базата данни в Комисията (и то само в случаите, когато възникнат проблеми с базата данни).

Информацията се съхранява три години в базата данни след приключване на работата по даден случай преди да бъде изтрита. След изтичане на определения срок, личните данни се изтриват, а информацията се пази само за статистически цели. Придружаващите документи, които е възможно да съдържат лични данни, се съхраняват толкова, колкото е необходимо за разрешаването на структурни проблеми във функционирането на вътрешни пазар на ЕС, освен ако съответните лица изрично не се противопоставят на използването на данните с подобна цел. В такъв случай придружаващите документи също се изтриват от базата данни три години след приключване на случая.