Служби за информация

Съществуващите в момента служби за информация в Европейския съюз имат за задача да предоставят на полезна информация относно законодателството на Европейския съюз, процедурите за установяване, работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на Съюза, както и техните права. Достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

ВАШАТА ЕВРОПА

Вашата Европа е информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия, достъпна на всичките 23 официални езика на Съюза. Информацията, която се съдържа в портала е предназначена за тези, които поради презграничната си дейност имат нужда от информация за администрациите и административните процедури на отделните държави-членки на ЕС (например информация за училища и университети, социално и здраво осигуряване, работни възможности, данъчно законодателство и др.).


Целта на услугата е не да съветва, а по-скоро да информира заинтересуваните, като порталът препраща към различни услуги (мрежи) за решаване на реални проблеми като СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите.
Порталът е разделен на две части. Първата „Вашата Европа- Граждани" информира за правата и възможностите, които имат гражданите на ЕС във връзка с живота, работата и обучението в друга държава-членка на ЕС. Втората „Вашата Европа - бизнес", предоставя практическа информация във връзка с развиването на бизнес в друга държава-членка на ЕС.

За повече информация за Вашата Европа натиснете тук

EURODESK - ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ЕВРОДЕСК


ЕвроДеск е информационна мрежа, която обхваща 29 страни-партньори от цяла Европа, които са свързани помежду си и обменят помежду си въпроси, зададени им от млади хора и отнасящи се за друга европейска страна - обучение, настаняване, работа и др. С оглед осигуряване на безпроблемна комуникация между ползвателите на услугата се организират различни срещи, тренинги и конференции, на които младежите могат да общуват и разменят информация по актуални за тях теми и проблеми потребители.
Всяка ЕвроДеск точка има собствено потребителско име, което се състои от кода за страната, цифра и име на региона/града/организацията, например - HE002,BG001-Ralitsa, DE032-Koln и т.н. Мрежата ЕвроДеск функционира и получа подкрепа от Европейската комисия чрез програмата „Младежта в действие", която се управлява от Главна дирекция „Образование и култура".

За повече информация за мрежата ЕвроДеск натиснете тук
За повече информация за мрежата ЕвроДеск в България натиснете тук

EUROPE DIRECT - ЕВРОПА ДИРЕКТНО


Информационният център Europe Direct е предназначен да служи като връзка между Европейският съюз и гражданите, като дава отговори на по-общи или по-конкретни въпроси, касаещи функционирането, политиките на Европейския съюз, правата на гражданите в рамките на вътрешния пазар, както и за определени негови услуги, органи или агенции.
Europe Direct не може да решава конкретни казуси или да препраща писма и жалби на граждани до компетентния орган или организация, а може само да предоставя информация към кого да може да се обърне гражданинът.

Достъпът до Europe Direct може да стане по един от следните начини:
  • с обаждане на безплатния от всяка точка на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11;
  • с попълване на формуляра за запитване;
  • с посещение на един от центровете на Europe Direct.
Голяма част от телефонните запитвания получават отговор на момента. Дори и въпросът да е по-сложен и да е необходимо да бъде изпратен на експерт, максималният срок за отговор е три седмици.
За попълване на формуляра за запитване моля натиснете тук За повече информация за Europe Direct натиснете тук
За повече информация за Europe Direct -България натиснете тук

EURES - МРЕЖА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА


ЕURES е мрежа, създадена в полза на работодателите и на търсещите работа в Европа като им помага да осъществят контакт и да преодолеят пречките от трансграничен характер. Екипът на ЕURES се стреми да отговорят на всички видове практически въпроси, които могат да възникнат, когато гражданин на една държава-членка на Европейския съюз си търси работа или иска да наеме работна ръка в друга държава-членка на ЕС.
Мрежата работи на базата на тясно сътрудничество между Европейската комисия и службите по труда в държавите-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария. ЕURES се координира от Европейската комисия.
Мрежата EURES е създадена с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:
  • търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
  • работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;
  • търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Достъпът до ЕURES може да стане по един от следните начини: