Новини

СОЛВИТ в действие

 

Мрежата СОЛВИТ  представя някои от най-успешните случаи, разрешени от мрежата през 2009 г. Случаите са разрешени в благодарени на съвместната работа на СОЛВИТ центрове и с усилията и съдействието на компетентните национални органи.

Вътрешният пазар на Европейския съюз предлага на гражданите и предприятията редица възможности за работа, живот и обучение на територията на държавите-членки. В случаи на неправилно прилагане на правилата на вътрешния пазар от държавната администрация, гражданите и предприятията могат да се обърнат към мрежата СОЛВИТ за съдействие.

Създаден като алтернативен механизъм за разрешаване на презгранични проблеми, СОЛВИТ спомага за своевременното отстраняване на пречките във функционирането на вътрешния пазар, което има пряко отражение върху неговите преки потребители - граждани и бизнес. През 2009 г. СОЛВИТ центровете са работили по 1618 случая, от които само 31 % са попаднали в обхвата на мрежата след преценяване дали отговарят на критериите за допустимост. По останалите въпроси СОЛВИТ е пренасочил гражданите и бизнеса към някоя от останалите услуги в областта на вътрешния пазар напр. Европа Директно, Европейски потребителски център, европейската мрежа в подкрепа на бизнеса и др.

Някои от на-успешните случаи на мрежата, които намериха своето успешно разрешение през 2009 г. благодарение на мрежата СОЛВИТ са публикувани в приложения документ. За тяхното разрешаване допринесоха и експерти от съответните национални органи, които не само разпознаха неправилното прилагане на законодателството на ЕС, но и приеха стъпки за неговото отстраняване.

 

СОЛВИТ в действие: най-успешните случаи на мрежата за 2009 г.