Новини

СОЛВИТ - България представя годишния доклад за работата си

В периода 1 януари - 31 декември 2009 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 186 запитвания от граждани и представители на българския бизнес.

Шестдесет и пет (65) жалби са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ случаи и са били приети за разрешаване, което е нарастване с 43 % спрямо същия период за 2008 г. Българският СОЛВИТ център е успял да разреши 75% от запитванията и случаите за дадения период. Прегледът на регистрираните запитвания за тригодишния период на съществуване на българския СОЛВИТ център показва тенденция към намаляване на общия брой на запитванията за сметка на увеличаване на общия брой на регистрирани реални СОЛВИТ случаи. Това означава, че нивото на информираност на българските граждани по въпросите, свързани с вътрешния пазар на ЕС, нараства. През 2009 г. българският СОЛВИТ център е използвал приблизително 35 % от времето си за дейности, насочени към повишаване на информираността на гражданите и бизнеса за съществуването на мрежата.

Като извънсъдебен способ за разрешаване на конкретни презгранични проблеми, СОЛВИТ е и механизъм за навременно предотвратяване на евентуални процедури по неизпълнение на задълженията на Република България като държава-членка на Европейския съюз. От създаването на центъра през 2007 година до днес се наблюдава увеличение на СОЛВИТ случаите за сметка на намаляването на броя на процедурите за нарушение.

През 2009 г. най - много запитвания в българския СОЛВИТ център са били регистрирани в областите: признаване на професионални квалификации (38 %); права в областта на социалната сигурност (25 %) и разрешения за пребиваване (10 %), т.е. най-много запитвания са отчетени в областите, пряко свързани с по-голямата мобилност на гражданите в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

Може да намерите Годишния доклад за резултатите, постигнати от българския СОЛВИТ център като част от европейската мрежа за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС през 2009 г., в секцията „Аудио-визуална библиотека".