Новини

Национална конференция по признаване на квалификации

 

Националният център за информация и документация стартира изпълнението на проект „Национална конференция по признаване на квалификации", финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот" на ГД „Образование и култура".

 

Темата на проекта е особено актуална в контекста на целите на стратегията „Европа 2020" за стимулиране и развитие на студентската мобилност, която трябва да обхване 20% от студентите в ЕС до 2020 г. и осигуряването на достъп до пазара на труда на гражданите, придобили квалификации в системите за висше образование на държавите от Европейския регион и трети държави.

Целта на този първи по рода си национален форум е да бъдат дискутирани актуалните проблеми по признаването на квалификации за висше образование и възможностите за оптимизиране на взаимодействието и сътрудничеството между ангажираните институции и организации. Ще бъдат представени състоянието и проблемите както на признаването на чужди квалификации у нас, така и на български квалификации в страните-членки на ЕС. Ще се обсъдят и конкретни въпроси относно автентичността на образователните документи и легитимността на образователните институции, т.н. „фабрики за дипломи", признаването на съвместни образователни степени и др.

Участниците ще бъдат запознати с препоръките за промени и допълнения в Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (Ратифицирана със закон, ДВ, бр. 25 от 28.03.2000 г.), известна като Лисабонската конвенция и със системата за признаване на квалификации за висше образование в Германия.

В националната конференция ще вземат участие представители на български висши училища, държавни институции, компетентни органи по регулираните професии, работодателски организации, както и чуждестранни експерти от Мрежата на Националните информационни центрове за академично признаване и мобилност (НАРИК).

Проектът ще допринесе за повишаване ефективността на институциите и другите участници в процесите на признаване на квалификации и подобряване на взаимодействието между тях.

Националната конференция ще се проведе на 18 и 19 ноември 2010 г. Информация относно възможностите за участие, мястото на провеждане, дневния ред и основните документи на конференцията ще бъдат публикувани на интернет сайта на НАЦИД www.nacid.bg .