Новини

Информационна кампания

В периода 20-23 юни 2011 г. бе проведена Информационна кампания с цел запознаване гражданите от различни градове в страната с дейностите на европейските информационни мрежи и инициативи.
Информационната кампания включваше градовете Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик. В нея взеха участие Европейският информационен център "Европа Директно", Европейският потребителски център, националният СОЛВИТ център и Центърът за развитие на човешките ресурси. По време на кампанията в изброените градове бяха раздадени материали във връзка с възможностите за трудова мобилност, за образование и обучение, защита правата на потребителите, гражданите и фирмите в рамките на ЕС. Представители на СОЛВИТ и на другите мрежи отговаряха на въпроси на гражданите и предоставяха информация за това, как те могат да се свържат със съответните интересуващи ги мрежи.