Новини

Българския СОЛВИТ център през 2014 година

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2014 г. българският СОЛВИТ център е получил общо 1925 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 624 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

 
В периода 1 януари – 31 декември 2014 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 572 запитвания от граждани и представители на българския бизнес.
Сто осемдесет и пет (185) жалби са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети за разрешаване.
 
Наблюдава се значително нарастване на броя на запитванията и реалните случаи, по които се търси решение в рамките на СОЛВИТ. Най-голям брой запитвания за 2014 г. са постъпили чрез системата IMI1. Подаването на електронния формуляр до мрежата СОЛВИТ гарантира предоставянето на цялата необходима първоначална информация и подкрепящи документи, автоматизирано, а оттам и по-бързо обработване на жалбата, както и по-голяма видимост на цялостната работа на СОЛВИТ центъра от страна на Европейската комисия.
 
 
Получени запитвания в българския СОЛВИТ център според начина на получаване – 01.01.2014 – 31.12.2014
                     
През 2014 г. най-много запитвания в българския СОЛВИТ център са регистрирани в областите: права в областта на социалната сигурност (74%), разрешения за пребиваване (4%) и признаване на професионални квалификации (3%), т.е., това са областите, пряко свързани с по-голямата мобилност на гражданите в рамките на вътрешния пазар на ЕС.
 
 
Получени запитвания в българския СОЛВИТ център по области - 01.01.2014 – 31.12.2014 – брой
 
 
 
Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg) , който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 20 867 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2014 г., за 5 384 потребителя. Броят на потребителите, посетили интернет портала се е увеличил повече от два пъти в сравнение с предходната година.
 
Посещения на интернет страницата на българския СОЛВИТ център