Новини

Българският СОЛВИТ център през 2015 година

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2015 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 2597 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 669 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

 

В периода 1 януари – 31 декември 2015 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 375 запитвания от граждани и представители на българския бизнес. От получените 375 запитвания, 128 са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети за разрешаване. Най-голям брой запитвания според начина на получаване (64 % от всички запитвания), са постъпили чрез електроната система на Европейската комисия за подаване на жалби до СОЛВИТ (IMI). Запазва се тенденцията от предходната година все повече граждани да използват електронния формуляр за подаване на жалба до СОЛВИТ. Именно този начин на подаване на жалба гарантира подаване на цялата необходима първоначална информация и подкрепящи документи автоматизирано, в резултат на което жалбата бива обработена по-бързо. Регистрирането на по-голям брой оплаквания в IMI води до по-голяма видимост на цялостната работа на СОЛВИТ центъра от страна на Европейската комисия. Това е така, тъй като Европейската комисия не разполага с достъп до националната база данни на Българския СОЛВИТ център и използва като единствен източник за своята статистика системата IMI, което води до значително разминаване при оценката на натовареността на центъра.

 

Получени запитвания в Българския СОЛВИТ център според начина на получаване

01.01.2015 – 31.12.2015

 
За 2015 година в Българския СОЛВИТ център са получени с 10 % по-малко спрямо предходната година жалби от граждани, препратени по електронна поща от НОИ. В началото на 2014 г., в резултат на проведени срещи и добрата комуникация с колегите от НОИ, беше постигната договореност между Българския СОЛВИТ център и НОИ относно т.нар. „бърза писта“ за нови случаи, касаещи проблема с гръцките пенсии. Целта беше осигуряване на улеснен начин за засегнатите български граждани, които в голямата си част са в напреднала възраст и не използват интернет, да могат да подават жалби в СОЛВИТ директно на място в териториалните поделения на НОИ.
През изминалата година са получени над 480 бр. обаждания по телефона от граждани, което е значително увеличение спрямо 2014 г., когато техният брой е 300. Следва да се има предвид, че голяма част от получените обаждания не касаят запитвания, които отговарят на критериите за допустимост по СОЛВИТ, тъй като гражданите се обаждат за обща информация относно техните права, съвети, как да процедират в конкретни ситуации преди да е възникнал реален проблем с администрацията на друга държава членка на Европейския съюз, включително по проблеми, касаещи отношенията на българските граждани с българската администрация, което е извън сферата на компетентност на българския СОЛВИТ център.
 
Всеки СОЛВИТ случай носи информация за област от националното законодателство, в която България или друга държава-членка не е въвела напълно или не прилага правилно правото на Европейския съюз. През 2015 г. най-много запитвания в Българския СОЛВИТ център са регистрирани в областите: права в областта на социалната сигурност (65%), разрешения за пребиваване (9%) и признаване на професионални квалификации (6%), т.е., това са областите, пряко свързани с по-голямата мобилност на гражданите в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

 

Получени запитвания в Българския СОЛВИТ център по области

01.01.2015 – 31.12.2015

 

През 2015 г. официалната интернет-страница на Българския СОЛВИТ център (http://www.solvit.government.bg) отчете 16 550 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2015 г., за 4 004 потребителя. Запазва се тенденцията от последните години хората да търсят и да се информират за дейността на СОЛВИТ благодарение на неговата официална интернет-страница.

 

Посещения на интернет страницата на Българския СОЛВИТ център