Новини

Българският СОЛВИТ център взе участие в 40-та среща на националните СОЛВИТ центрове на държавите-членки на ЕС и ЕИП

В периода 16-18 март  2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе 40-та редовна среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Срещата се организира от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия (ЕК).

 
В рамките на генералната  дискусия на тазгодишната  среща бяха коментирани  насоките за техническо  усъвършенстване на  информационната система на СОЛВИТ  мрежата, както и структурни  промени, свързани с  нарастващите нужди на европейските  граждани и динамичния темп  на развитие на вътрешния  пазар. Обсъдени бяха  въпроси,  свързани със  стратегическата визия на ЕК за мрежата, плановете за оптимизиране на нейните функции и  взаимодействието й с други неформални механизми за прилагане на Съюзното право. Акцент беше поставен и върху функцията на СОЛВИТ центровете като инструмент за подобряване на европейския бизнес климат чрез популяризиране дейността на мрежата СОЛВИТ пред предприятията.
 
В три поредни дни представителите от Европейската комисия изнесоха лекции в четири основни модула, касаещи пряко работата на СОЛВИТ. Експерти от различни Генерални дирекции към ЕК представиха по компетенции насоки и разяснения относно разглеждането на спорни казуси и нововъведения в областите  на „Право на придвижване и/или установяване и визова политика“, „Взаимно признаване на дипломи и квалификации“, „Социално осигуряване“, и „Данъци“.  Дискусията по темите даде възможност на представителите от националните СОЛВИТ центрове да обсъдят най-често срещаните пречки, които стоят пред функционирането на вътрешния пазар, както и да споделят добри практики за преодоляването им.
 
В контекста на актуалната тема за дигитална  Европа, СОЛВИТ екипът на ЕК представи в детайли възможността гражданите да използват Европейска професионална карта – електронна процедура, даваща възможност за признаване на определен кръг от професионални квалификации във всички страни членки на ЕС. В тази връзка се предвижда приемането на конкретни мерки за допълнително подобряване качество на СОЛВИТ центровете чрез въвеждане на автоматизирани процедури като част от условията за ефективна, модернизирана и интерактивна Европа.
 
Следващата редовна среща на мрежата СОЛВИТ ще се проведе през месец септември в Люксембург.