Новини

Българският СОЛВИТ център през 2019 година

За тринадесетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2019 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 4918 жалби от граждани и фирми.

В периода 1 януари – 31 декември 2019 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 758 жалби от граждани и представители на бизнеса, което е увеличение със 158 спрямо предходната година, когато получените жалби са били 600. От получените 758 жалби, 351 са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети като случаи за разрешаване. Към тях следва да бъдат добавени и 25 случая, заведени в рамките на отчетния период от други СОЛВИТ центрове срещу България. Така през 2019 г. Българският СОЛВИТ център е работил по общо 376 нови случаи, което е с 51 повече от предходната година.

В периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. успешно разрешените случаи са 311 бр., от които 285 бр. като местен СОЛВИТ център и 26 бр. като водещ СОЛВИТ център.

И през 2019 г. най-високият процент от жалби, постъпили в Българския СОЛВИТ център, отново е в областта на социалната сигурност (80%), която е пряко свързана с по-голямата мобилност на гражданите в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Другите области, в които са получени по-висок процент жалби са: разрешения за пребиваване (4%), подновяване на шофьорски книжки (3%), възстановяване на ДДС (3%), визи (2%).

Получени жалби в Българския СОЛВИТ център по области - 01.01.2019 – 31.12.2019

Всеки СОЛВИТ случай носи информация за област от националното законодателство, в която България или друга държава членка не е въвела напълно или не прилага правилно правото на Европейския съюз.

През последните години се наблюдава трайна тенденция за непрекъснато увеличаване на жалбите, които се отнасят до правата на гражданите в областта на социалната сигурност. Това я превръща в най-значимата област, създаваща пречки пред гражданите за реализирането на правата им в рамките на вътрешния пазар. Това също е и областта с най-много регистрирани случаи на ниво ЕС в рамките на цялата мрежа СОЛВИТ. Причините за това се коренят отчасти и в самия начин на регулиране на материята в европейското законодателство, в което е използвана техниката на координацията на националните законодателства на държавите членки, а не тази на хармонизацията, което затруднява тълкуването и прилагането на нормите.

Получени запитвания в българския СОЛВИТ център според начина на получаване – 01.01.2019 – 31.12.2019

В допълнение, налице са неясноти и празноти в законодателството на ЕС в тази област. Например, не е посочен конкретен срок, в който компетентните институции следва да изпращат отговор на получени запитвания от страна на институциите на други държави членки. Именно във връзка с тази липса на посочен конкретен срок са и най-масовите оплаквания на български граждани в областта на социалната сигурност. Гражданите очакват с месеци, а понякога дори и с години формуляри от други държави членки, които са им необходими, за да могат да се възползват от предоставените им от европейското законодателство права в областта на социалната сигурност.

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 29 203 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2019 г., за 13 724 потребителя.