Новини

Българският СОЛВИТ център през 2018 година

За дванадесетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2018 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 4160 жалби от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 1363 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

В периода 1 януари – 31 декември 2018 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 600 жалби от граждани и представители на бизнеса, което е увеличение със 65 спрямо предходната година, когато получените жалби са били 535. От получените 600 жалби, 295 са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети като случаи за разрешаване. Към тях следва да бъдат добавени и 30 случая, заведени в рамките на отчетния период от други СОЛВИТ центрове срещу България. Така през 2018 г. Българският СОЛВИТ център е работил по общо 325 нови случаи, което е с 44 повече от предходната година.

За периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г. успешно разрешените случаи са 299 бр., от които 274 бр. като местен СОЛВИТ център и 25 бр. като водещ СОЛВИТ център. Увеличението спрямо предходната година е със 78 бр. повече успешни случаи.

Съотношение между постъпили жалби и реални случаи в българския СОЛВИТ център за периода 2007 – 2018 г.

Видно от горната графика, за периода от създаването на Българския СОЛВИТ център до 2012 г. включително, се наблюдава тенденция към относителна устойчивост на общия брой на жалбите и броя на регистрираните реални СОЛВИТ случаи. От 2013 г. е налице рязък скок в броя на получените жалби, както и в броя на реалните СОЛВИТ случаи. Данните могат да се обяснят със засилените дейности по промоция на дейността на мрежата от страна на българския СОЛВИТ център, осъществени с помощта на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Нарастването на броя на случаите в този период се дължи и на препратените жалби от Националния осигурителен институт, свързани с продължаващия проблем с гръцките пенсии, който и през 2018 г. не намира своето пълно разрешение.През 2018 г. най-много жалби в Българския СОЛВИТ център са регистрирани в областите: права в областта на социалната сигурност (87%), разрешения за пребиваване (5%) и визи (3%). Това са областите, пряко свързани със свободното движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

Брой получени жалби в българския СОЛВИТ център по области – 2018 г.

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 25 182 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2018 г., за 13 958 потребители. Запазва се тенденцията от последните години хората да търсят и да се информират за дейността на СОЛВИТ благодарение на неговата официална интернет-страница.