Новини

Българският СОЛВИТ център през 2017 година

За единадесетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2017 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 3560 жалби от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 1091 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

В периода 1 януари – 31 декември 2017 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 535 жалби от граждани и представители на бизнеса, което е увеличение със 107 спрямо предходната година, когато получените жалби са били 428. От получените 535 жалби, 293 са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети като случаи за разрешаване, което е със 65 случая повече от предходната година.

Съотношение между постъпили жалби и реални случаи в българския СОЛВИТ център за периода 2007 – 2017 г.

Видно от горната графика, за периода от създаването на Българския СОЛВИТ център до 2012 г. включително, се наблюдава тенденция към относителна устойчивост на общия брой на жалбите и броя на регистрираните реални СОЛВИТ случаи. От 2013 г. е налице рязък скок в броя на получените жалби, както и в броя на реалните СОЛВИТ случаи. Данните могат да се обяснят със засилените дейности по промоция на дейността на мрежата от страна на българския СОЛВИТ център, осъществени с помощта на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Нарастването на броя на случаите в този период се дължи и на препратените жалби от Националния осигурителен институт, свързани с продължаващия проблем с гръцките пенсии, който и през 2017 г. не намира своето пълно разрешение.

И за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г. продължава тенденцията Българският СОЛВИТ център да обработва много повече случаи в качеството си на местен СОЛВИТ център, като помага на български граждани, възползвали се от правото си на свободно движение и срещнали трудности с администрацията на друга държава-членка на Европейския съюз. Значително по-малко са случаите, в които граждани на други държави-членки на ЕС срещат трудности с българската администрация и се обръщат към СОЛВИТ за съдействие.

Брой получени жалби в българския СОЛВИТ център по области – 2017 г.

През 2017 г. най-много жалби в Българския СОЛВИТ център са регистрирани в областите: права в областта на социалната сигурност (84%), разрешения за пребиваване (5%), признаване на професионални квалификации (5%) и визи (2%). Това са областите, пряко свързани със свободното движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

Дял на получените жалби в българския СОЛВИТ център в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. по области

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 13 676 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2017 г., за 6 142 потребителя. Запазва се тенденцията от последните години хората да търсят и да се информират за дейността на СОЛВИТ благодарение на неговата официална интернет-страница.