Новини

Българският СОЛВИТ център през 2016 година

За десетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2016 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 3025 жалби от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 853 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

В периода 1 януари – 31 декември 2016 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 428 жалби от граждани и представители на бизнеса, което е увеличение спрямо предходната година, когато получените жалби са били 375. От получените 428 жалби, 228 са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети като случаи за разрешаване, което е със 100 случая повече от предходната година.

Съотношение между постъпили жалби и реални случаи в българския СОЛВИТ център за периода 2007 – 2016 г.

Видно от горната графика, за периода от създаването на българския СОЛВИТ център до 2012 г. включително се наблюдава тенденция към относителна устойчивост на общия брой на жалбите и броя на регистрираните реални СОЛВИТ случаи. От 2013 г. е налице рязък скок в броя на получените жалби, както и в броя на реалните СОЛВИТ случаи. Данните могат да се обяснят със засилените дейности по промоция на дейността на мрежата от страна на българския СОЛВИТ център, осъществени с помощта на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Нарастването на броя на случаите в този период се дължи и на препратените жалби от Националния осигурителен институт, свързани с продължаващия проблем с гръцките пенсии, който и през 2016 г. не намира своето пълно разрешение. За периода 1 януари 2016 – 31 декември 2016 г. успешно разрешените случаи са 185 бр., от които 170 бр. като местен СОЛВИТ център и 15 бр. като водещ СОЛВИТ център. Увеличението спрямо предходната година е с 43 бр. повече успешни случаи.

Брой получени жалби в българския СОЛВИТ център по области – 2016 г.

През 2016 г. най-много жалби в Българския СОЛВИТ център са регистрирани в областите: права в областта на социалната сигурност (81%), разрешения за пребиваване (6%), признаване на професионални квалификации (3%) и визи (3%). Това са областите, пряко свързани със свободното движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

Дял на получените жалби в българския СОЛВИТ център в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по области

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 14 692 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2016 г., за 3 353 потребителя. Запазва се тенденцията от последните години хората да търсят и да се информират за дейността на СОЛВИТ благодарение на неговата официална интернет-страница.