Новини

Координация на системите за социална сигурност: Съветът постига съгласие по общ подход

На 21 юни 2018 г. Съветът постигна съгласие по преговорната си позиция (общ подход) по координацията на системите за социална сигурност (преразглеждане на регламенти 883/2004 и 987/2009). Въз основа на този мандат председателството на Съвета ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме позицията си.

Преразглеждането на регламентите относно координацията на системите за социална сигурност има за цел да се осъвременят правилата, като се приведат в съответствие с развитието на националните системи за социална сигурност, както и да станат по-ясни, по-справедливи и по-лесни за прилагане. Това ще улесни свободното движение на хората в ЕС.

Проектът за регламент за изменение е съсредоточен върху пет области: обезщетения за безработица, обезщетения за дългосрочни грижи, достъп до обезщетения на икономически неактивни лица, семейни обезщетения и приложимо законодателство за командировани работници и лица, работещи в две или повече държави членки. Той включва също няколко по-малки изменения.

Прочетете цялото прессъобщение тук