Новини

ЕС прави стъпка към насърчаване на свободното движение на стоки чрез разширено прилагане на принципа за взаимно признаване

Днес (22.11.2018 г.) австрийското председателство на Съвета постигна временно споразумение с Европейския парламент относно мерки, които ще улеснят движението на стоки в ЕС. Новите правила подобряват и разширяват прилагането на принципа за взаимно признаване.

Очаква се проектът за регламентът да подобри прилагането на принципа за взаимно признаване като:

  • изяснява обхвата на взаимното признаване. Това ще осигури по-голяма правна сигурност за предприятията и националните органи по отношение на това кога може да се прилага принципът за взаимно признаване
  • въвежда декларация за взаимно признаване, за да се улесни доказването, че стоките вече са законно пуснати на пазара в държава от ЕС. Целта е икономическите оператори да могат да се възползват от тази декларация при оценяването на въпросните стоки
  • създава механизъм за разрешаване на проблеми въз основа на мрежата СОЛВИТ. Това следва да осигури практически решения в случай на спорове относно съвместимостта на административно решение, отказващо или ограничаващо достъпа до пазара, с принципа за взаимно признаване
  • одобрява административното сътрудничество чрез звена за контакт относно продуктите и засилено използване на ИТ технологии. По този начин се очаква да се подобрят обменът на информация и доверието между националните органи;
  • предвижда възможност за финансово подпомагане от ЕС за създаването на посочените по-горе механизми, предвидени с новите правила.

Прочетете цялото прессъобщение тук