Новини

Подобряване на условията на живот и труд на сезонните и другите мобилни работници: Съветът приема заключения

Съветът прие заключения относно благосъстоянието на работното място, относно преквалификацията и повишаването на квалификацията и относно демографските предизвикателства

Съветът прие чрез писмена процедура три документа със заключения в областта на заетостта и социалните въпроси.

В заключенията относно благосъстоянието на работното място се потвърждава, че благосъстоянието на работното място може да доведе до повишаване на производителността и до по-активно участие на пазара на труда, както и до намаляване на разходите за обществено здравеопазване. За предприятията то осигурява запазване на персонала и намаляване на отсъствията от работа. В заключенията се призовава за включване на аспекта на благосъстоянието в съответните политики на европейско и национално равнище. Освен това Съветът приканва държавите членки да прилагат, при надлежно зачитане на правомощията на социалните партньори, правната уредба на ЕС и да продължат с прилагането на Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот.

Съветът прие също заключения относно преквалификацията и повишаването на квалификацията като основа за повишаване на устойчивостта и пригодността за заетост, в контекста на подкрепата за икономическото възстановяване и социалното сближаване. Пандемията от COVID-19 очерта решаващата роля на цифровите умения и компетентности за гарантиране на непрекъснатостта на стопанската дейност, както и за дистанционното предоставяне на образование и обучение. В този контекст Съветът приканва държавите членки да гарантират, че плановете за възстановяване включват стратегически подход към преквалификацията и повишаването на квалификацията, както и мерки за адаптиране на образованието и обучението въз основа на извлечените поуки от кризата. В заключенията се подчертава колко е важно да се насърчава по-доброто използване на финансовите инструменти на ЕС, а именно Европейския социален фонд, „Еразъм+“ и InvestEU.

В заключенията на тема “Демографските предизвикателства — перспективи” се отчитат както сегашните отрицателни демографски тенденции в ЕС, така и допълнителните демографски предизвикателства, които биха могли да се появят в контекста на пандемията от COVID-19. Съветът призовава държавите членки да привлекат социалните партньори, гражданското общество и други имащи отношение страни за участие в разработването и актуализирането на демографските политики. Съветът приканва също Комисията да гарантира, че инвестициите чрез фондовете на ЕС допринасят за справяне с демографските предизвикателства на национално и регионално равнище, като се отчита мобилността в рамките на ЕС.