Новини

По-добри условия на труд в ЕС: Съветът приема директива за повишаване на прозрачността и предвидимостта на работното място

Днес Съветът прие директива, която ще направи условията на труд в ЕС по-прозрачни и предвидими. Новият закон въвежда нови минимални права, както и нови правила за информацията, която трябва да се предоставя на работниците за условията им на труд. Основната му цел е да отговори на предизвикателствата на пазара на труда, произтичащи от демографските промени, цифровизацията и новите форми на заетост.

Директивата засяга всички, които работят повече от 3 часа седмично в рамките на четири седмици (т.е. над 12 часа месечно). Определени групи работници могат да бъдат изключени от някои разпоредби на директивата, например държавните служители, въоръжените сили, службите за спешна помощ или правоприлагащите служби. Директивата изисква от работодателите да информират работниците между първия им работен ден и седмия календарен ден за основните аспекти на трудовото правоотношение, като например:
  • самоличността на страните по правоотношението и мястото и естеството на работата
  • първоначалния основен размер на възнаграждението и продължителността на платения отпуск
  • продължителността на стандартния работен ден или седмица, когато режимът на работа е предвидим
  • идентичността на осигурителната институция, на която се плащат социалните осигуровки, когато това е задължение на работодателя

Когато режимът на работа е изцяло или до голяма степен непредвидим, работодателите ще трябва също така да информират работниците за часовете и дните, в които от тях може да се изисква да работят, за минималния срок на предизвестие, което работниците получават, преди да започнат работа, както и за броя на гарантираните платени часове.

В директивата се определят редица допълнителни минимални права, включително правото на работника:

  • да започне успоредно работа при друг работодател
  • да има изпитателен срок, ограничен до максимум 6 месеца, като по-дълги срокове се разрешават само в случаите, когато това е в интерес на работника или е обосновано от естеството на работата
  • след най-малко шест месеца при един и същ работодател да поиска заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд
  • да получава безплатно обучение, когато това обучение се изисква от законодателството на Съюза или националното законодателство.

Държавите членки са свободни да приемат или прилагат закони, които са по-благоприятни за работниците.