Новини

Съветът приема регламент за учредяването на Европейски орган по труда

Днес Съветът прие регламент за създаването на Европейски орган по труда (ЕОТ). Целта на този нов орган е да подпомага спазването на правилата и координацията между държавите членки при прилагането на правните актове на ЕС в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност. Наред с това ЕОТ ще предоставя достъп до информация на физическите лица и работодателите в ситуации на трансгранична трудова мобилност.

Основни задачи на ЕОТ

  • да подобрява достъпа на работниците и работодателите до информация относно правата и задълженията им в случаи на трансгранична мобилност, свободно движение на услуги и координация на системите за социална сигурност
  • да подпомага координацията между държавите членки при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително чрез улесняване на съгласувани и съвместни инспекции
  • да подкрепя сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд
  • да оказва съдействие на органите на държавите членки при уреждането на трансгранични спорове
  • да подпомага координацията на системите за социална сигурност, без да се засягат правомощията на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност
ЕОТ ще работи за укрепване на сътрудничеството между държавите членки, без да се засягат националните им правомощия. Органът ще има право да докладва случаите на недеклариран труд, нарушения на условията на труд или експлоатация и ще оказва сътрудничество на компетентните органи на съответните държави членки. Наред с това той ще съдейства на националните органи, когато извършват инспекции с цел отстраняване на нередностите. Тези инспекции ще се провеждат или по искане на държавите членки, или по предложение на ЕОТ със съгласието на съответната държава членка. На национално равнище ще бъдат въвеждани последващи мерки.

Организация и финансиране

Административната структура на ЕОТ ще бъде следната:

  • управителен съвет, в който ще участва по един представител от всяка държава членка, двама представители на Комисията, един независим експерт, назначен от Европейския парламент, и четирима представители на социалните партньори от ЕС
  • изпълнителен директор
  • група на заинтересованите страни, съставена от социални партньори от ЕС

Очаква се ЕОТ да започне да функционира до края на 2019 г. и до 2023 г. да заработи пълноценно. Част от служителите ще бъдат командировани от държавите – членки на ЕС. Годишният бюджет на ЕОТ ще възлиза приблизително на 50 млн. евро.