Служби за информация

Съществуващите в момента служби за информация в Европейския съюз имат за задача да подпомогнат представителите на бизнеса като им предоставят полезна информация относно техните възможности в рамките на Съюза. Достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

 

 

Вашата Европа

Вашата ЕвропаВашата Европа е информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия, достъпна на всичките 23 официални езика на Съюза. Информацията, която се съдържа в портала е предназначена за тези, които поради презграничната си дейност имат нужда от информация за администрациите и административните процедури на отделните държави-членки на ЕС (например информация за училища и университети, социално и здраво осигуряване, работни възможности, данъчно законодателство и др.).

Целта на услугата е не да съветва, а по-скоро да информира заинтересуваните, като порталът препраща към различни услуги (мрежи) за решаване на реални проблеми като СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите.

Порталът е разделен на две части. Първата „Вашата Европа- Граждани" информира за правата и възможностите, които имат гражданите на ЕС във връзка с живота, работата и обучението в друга държава-членка на ЕС. Втората „Вашата Европа - бизнес", предоставя практическа информация във връзка с развиването на бизнес в друга държава-членка на ЕС.

 

» За повече информация за Вашата Европа натиснете тук

 

SIMAP - Информационна система за европейските обществени поръчки

SIMAP е информационна система, която включва няколко услуги и дава достъп до най-важната информация относно обществените поръчки в Европа. Информация за всички обществени поръчки се публикуват в притурката към Официалния вестник на Европейския съюз.

SIMAP включва обявленията за обществени поръчки на уебсайта на TED (официален източник на информация за обществените поръчки в Европа), онлайн инструмента eNotices, който опростява и ускорява подготовката и публикуването на обявленията за обществени поръчки, както и услугите eSenders - организации, квалифицирани да предоставят обявленията за обществени поръчки направо на Службата за публикации.

» За повече информация за SIMAP натиснете тук

 

Европейска мрежа за обществени поръчки

Европейската мрежа за обществени поръчки е мрежа за сътрудничество между експерти в областта на обществените поръчки, предназначена да подпомага компаниите, които участват в обществени поръчки в друга държава-членка на ЕС, страните кандидатки, държавите-членки на Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Основните цели на Европейската мрежа за обществени поръчки са:

  • да популяризира презграничното решаване на проблеми в областта на обществените поръчки;
  • да засили прилагането на правилата на Европейския съюз в областта на обществените поръчки посредством обмяна на опит;

Европейската мрежа за обществени поръчки се подкрепя от Европейската комисия, която участва в мрежата като наблюдател.

» За повече информация за Европейската мрежа за обществени поръчки натиснете тук

В България мрежата се представлява от Агенцията на обществени поръчки
Ул. „Леге" № 4
гр. София
тел.: 940 79 21
факс: 940 70 52
http://www.aop.bg/