Служби за решаване на презгранични проблеми

В някои случаи е възможно фирмите да срещнат с презгранични проблеми, които са възникнали в резултат на отношенията фирма - орган/институция на Европейския съюз или фирма - потребител. Услугите на съществуващите служби в тази област са напълно безплатни за фирмите и предоставят ефикасно решение на проблемите от техните компетенции.

 

Мрежа за извънсъдебно решаване на финансови спорове

Мрежа за извънсъдебно решаване на финансови спорове

FIN-Net е трансгранична мрежа за извънсъдебно решаване на спорове, възникнали между потребители на финансови услуги и финансови институции (например банки, застрахователни компании, инвестиционни дружества и др.). Ако потребител от една държава-членка има оплакване спрямо финансова институция от друга държава-членка, FIN-Net ще насочи потребителя към подходящия способ за извънсъдебно решаване на спора и ще му предостави необходимата информация.

Споровете обикновено се решават в несъдебна институция, намираща се на територията на страната, където е локализирана финансовата институция.

Засегнатите потребители имат възможността да съставят жалбата си на езика, на който е бил сключен финансовия договор или на езика, на който са комуникирали с доставчика на финансови услуги.

Мрежата FIN-Net предоставя следните възможности на засегнатия потребител:

  • да използва Интернет страницата на FIN-Net, за да определи подходящата схема за извънсъдебно решаване на спора в страната на доставчика на финансови услуги и да се свърже директно със съответната институция.
  • да се свърже със схемата за извънсъдебно решаване на спорове в собствената си страна, където ще му се помогне да намери най-подходящата схема в страната на доставчика на финансови услуги и ще му бъде предоставена всичката необходима информация относно процедурата.

» За повече информация за мрежата за извънсъдебно решаване на спорове FIN-Net натиснете тук

 

Европейски омбудсман

Европейски омбудсманЕвропейският омбудсман извършва проверки по жалби за лошо управление срещу институции и органи на Европейския съюз. Също така той може да започва проверки по своя собствена инициатива.

Под „лошо управление" се разбира незадоволителна или неосъществена административна дейност. Лошо управление е налице тогава, когато една институция не действа съгласно разпоредбите на закона, не зачита принципите на добро управление или нарушава правата на човека. Примери за лошо управление са: наличие на административни нередности, дискриминация, злоупотреба с власт, отказ за предоставяне на информация, ненужно забавяне и др.

Европейският омбудсман не може да извършва проверки по жалби срещу национални, регионални или местни органи на управление на държавите-членки, дейността на националните съдилища или омбудсмани, жалби срещу фирми и частни лица. Жалби до Европейският омбудсман могат да се подават посредством единия електронен формуляр, които може да бъде изтеглен от официалната страницата на омбудсмана.

История с щастлив край
Вследствие на подадена жалба до омбудсмана, Европейската комисия е приела да изплати 56 000 евро компенсация на журналист, което е най-голямото компенсационно плащане, осъществено в резултат на подаване на жалба до Европейския омбудсман. В описания случай Комисията не била изпълнила договорните си задължения и анулирала финансовото си участие в проекта на жалбоподателя малко преди насрочената дата за осъществяване на въпросното събитие.

История с щастлив край
След намесата на омбудсмана Европейският парламент обяснил на един испански гражданин защо кандидатурата му за стаж била отхвърлена. С оглед на насърчаването на по-високи стандарти за управление Европейският омбдусман отбелязал, че Парламентът би могъл да разгледа възможността за предоставяне н по-конкретна информация за критериите, по които се оценяват кандидатурите за стажове. Той също така предложил Парламентът да разгледа възможността за ревизиране на своите правила, така че списъкът с имената на лицата, които предприемат предложение за стаж, да бъде публичен документ.

» За повече информация за Европейския омбудсман натиснете тук

» За повече информация за българския омбудсман натиснете тук

 

 

Европейска мрежа на омбудсманите

Европейска мрежа на омбудсманитеЕвропейска мрежа на обудсманите е създадена през 1996 г. с цел да позволи тясното сътрудничество между националните омбудсмани при разрешаването на случаи от тяхната компетентност. Европейската мрежа на омбудсманите обединява на доброволни начала омбудсманите и други подобни органи на държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, на страните-кандидатки за членство, както и Европейския омбудсман и Комисията по петиции към Европейския парламент.

Националните или регионални омбудсмани отговарят за разглеждане на жалбите срещу публичните органи на държавите, но и за жалби, срещу органите на ЕС. Европейският омбудсман може да бъде сезиран с жалба за лошо управление в рамките на дейността на органите и институциите на ЕС. Чрез срещи, редовен бюлетин и електронен дискусионен форум омбудсманите обменят опит, информация относно законодателството на ЕС, както и добри практики. Всеки омбудсман назначава по едно лице за контакт с останалите омбудсмани от мрежата.

История с щастлив край
Гражданин, подал жалба срещу френската организация, управляваща изплащанията на помощи при безработица. Със съгласието на жалбоподателя Европейският омбудсман препрати жалбата до френския омбудсман, който намери решение на проблема.

История с щастлив край
Гражданин на Швейцария, живеещ в Уругвай работил и плащал социално-осигурителните си вноски в Испания в продължение на дванадесет години, но испанските власти отказали да признаят правото му на пенсия. Европейският омбудсман пренасочил случая към испанския омбудсман, който наредил извършването на проверка. В резултат испанските здравноосигурителни власти изплатили полагащата се пенсия.

» За повече информация за Европейската мрежа на омбудсманите натиснете тук

 

 

Европейски потребителски център

Европейски потребителски център

Европейските потребителски центрове са част от мрежа, чиято цел е да защитава интересите на потребителите, в случай на проблем при трансгранична покупка на територията на ЕС. Мрежата предоставя богата информация за правата на потребителите в рамките на вътрешния пазар, а нейните експерти дават съвети и подпомагат гражданите при трансгранични спорове с търговци. Целта на тези услуги е да се избегне съдебният спор и да се намери подходящия начин за алтернативно решаване на проблема чрез постигане на споразумение с търговеца (засегнатият потребител ще бъде информиран за подходящата извънсъдебна процедура, за нейните правила и принципи, за степента на задължителност на взетото решение и за евентуалната цена.)
Мрежата на Европейските потребителски центрове обединява в себе си две несъществуващи вече самостоятелно мрежи - Европейските потребителски центрове и Европейската извънсъдебна мрежа (EEJ-Net). Мрежата на Европейските потребителски центрове работи с другите европейски мрежи, като FIN-Net, СОЛВИТ, Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски дела и др.
Жалбата, която засегнатият потребител трябва да напише може да бъде на който и да е от 23-те официални езика на ЕС и е съставена по начин, който го улеснява максимално да формулира оплакването си.

История с щастлив край
Гръцки гражданин поръчал дрехи от електронния он-лайн магазин на известен британски автор. По време на поръчката компанията предлагала безплатна доставка за всяка поръчка, направена от Европа. Независимо от това, от кредитната карта на потребителя била изтеглена сума и за доставка на поръчката. След известно време потребителят направил втора поръчка от същата компания. Въпреки че, комапянията изтеглила пари от кредитната му карта поръчката му не била доставена. В резултат на успешното сътрудничество между EEC-Net центровете на Гърция и Великобритания, на потребителя му била възстановена таксата за доставка на двете поръчки, както и всички неправомерно изтеглени суми.

» За повече информация за ECC-Net натиснете тук

» За повече информация и контакти с ECC-Net - България:

ул. Бачо Киро 14,
София 1000,
тел. +359/ 298 676 72,
факс +359/ 298 755 08,
електронен адрес: ecc.bulgaria@kzp.bg