Най-новото от СОЛВИТ

Българският СОЛВИТ център през 2020 година

За четиринадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2020 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 5734 жалби от граждани и фирми.

В периода 1 януари – 31 декември 2020 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 816 жалби от граждани и представители на бизнеса, което е увеличение със 7,6% спрямо предходната година, когато получените жалби са били 758. Броят на жалбите през 2020 г. е най-големият на годишна база, достиган някога от Българския СОЛВИТ център.

В периода 1 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г. успешно разрешените случаи са 307 бр., от които 287 бр. като местен СОЛВИТ център и 20 бр. като водещ СОЛВИТ център.

И през 2020 г. най-високият процент от жалби, постъпили в Българския СОЛВИТ център, отново е в областта на социалната сигурност (82,5%), която е пряко свързана с по-голямата мобилност на гражданите в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Другите области, в които са получени по-висок процент жалби са: разрешения за пребиваване (2%), подновяване на шофьорски книжки (1,8%), възстановяване на ДДС (1,8%) и признаване на професионални квалификации (1,3%).

Наблюдава се трайна тенденция за непрекъснато увеличаване на жалбите, които се отнасят до правата на гражданите в областта на социалната сигурност. Това я превръща в най-значимата област, създаваща пречки пред гражданите за реализирането на правата им в рамките на вътрешния пазар. Това също е и областта с най-много регистрирани случаи на ниво ЕС в рамките на цялата мрежа СОЛВИТ. Причините за това се коренят отчасти в самия начин на регулиране на материята в европейското законодателство, в което е използвана техниката на координацията на националните законодателства на държавите членки, а не тази на хармонизацията, което затруднява тълкуването и прилагането на нормите. В допълнение, налице са неясноти и празноти в законодателството на ЕС в тази област. Например, не е посочен конкретен срок, в който компетентните институции следва да изпращат отговор на получени запитвания от страна на институциите на други държави членки. Именно във връзка с тази липса на посочен конкретен срок са и най-масовите оплаквания на български граждани в областта на социалната сигурност. Гражданите очакват с месеци, а понякога дори и с години формуляри от други държави членки, които са им необходими, за да могат да се възползват от предоставените им от европейското законодателство права в областта на социалната сигурност.

Получени жалби в Българския СОЛВИТ център по области - 01.01.2020 – 31.12.2020

За отчетния период най-голям брой жалби са регистрирани срещу Кипър – 167 бр., Обединеното кралство – 105 бр., следвани от жалбите срещу Гърция – 97 бр., Германия – 82 бр., Италия – 71 бр., Испания – 61 бр., Португалия – 45 бр., Франция – 35 бр., Австрия – 21 бр.

По-малък е броят на жалбите срещу Нидерландия – 19 бр., Чехия – 15 бр., Белгия, Ирландия и Швеция – по 8 бр., Унгария – 7 бр., Дания – 5 бр., Словакия – 4 бр., Исландия, Малта, Финландия и Хърватия – по 3 бр., Полша – 2 бр. и Литва и Словения – по 1 бр.

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 25 682 уникални посещения за периода 1 януари – 31 декември 2020 г., за 13 239 потребителя. Запазва се тенденцията от последните години хората да търсят и да се информират за дейността на СОЛВИТ благодарение на неговата официална интернет-страница.