Как работи СОЛВИТ

СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират прагматични решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите-членки. Като механизъм за решаване на презгранични спорове СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин - държавна администрация или фирма - държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера.

Днес във всяка държава-членка на Съюза, а също и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има изграден и функциониращ по един СОЛВИТ център. В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет. Най-честите случаи, които разглежда дирекцията са свързани с правата на българските граждани в Гърция, Кипър, Испания и Германия.

Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна база данни, за да решават проблемите, възникнали пред гражданите и компаниите в рамките на 10 седмици, като в някои случаи този срок може да бъде удължен с още 4 седмици.

Обикновено два СОЛВИТ центъра си сътрудничат за успешното разрешаване на даден проблем. В практиката те се наричат местен и водещ координационен център. СОЛВИТ е начин споровете за достъп и ползване на права в Европейския съюз да се решават извънсъдебно.

 

Как работи системата СОЛВИТ, която защитава правата ви в ЕС

Начин на работа на мрежата СОЛВИТ

 

  • Местният координационен център проверява дали възникналият проблем може да бъде разрешен в рамките на мрежата или е възможно той да бъде разрешен посредством други средства. Ако центърът прецени, че предоставеният случай е от компетенциите на СОЛВИТ, той го вписва в електронната база данни на мрежата и случаят автоматично се прехвърля към СОЛВИТ центъра в държавата-членка, в която е възникнал проблемът.
  • Водещият координационен център в рамките на една едмица трябва да потвърди (или отхвърли) приемането на случая. След потвърждаване приемането на даден случай водещият координационен център се свързва с администрацията в неговата държава-членка и в сътрудничество с нея се стреми към намиране на приемливо за всички страни решение.

Двата СОЛВИТ центъра работят заедно за решението на поставения проблем, а местният СОЛВИТ център информира жалбоподателя за постигнатите резултати. Ако жалбоподателят не е доволен от предложеното решение, той не е длъжен да се съобрази с него.

СОЛВИТ няма правомощия когато са в ход съдебни процедури, или когато е възникнал проблем в частната сфера (потребител-фирма или фирма-фирма). Важно е също така да се знае, че поставянето на проблема пред СОЛВИТ не влияе върху сроковете, които трябва да бъдат спазени, съгласно националното законодателство, за да бъдат защитени правата на гражданите и компаниите.

Достигането или не на каквото и да било решение в рамките на мрежата СОЛВИТ не ограничава по никакъв начин правото на гражданите и фирмите да предприемат правни мерки или да подадат официално оплакване в Европейската комисия.