Къде СОЛВИТ може да помогне

Мрежата СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин-държавна администрация или фирма - държавна администрация, което изключва разглеждането на въпроси в частната сфера. Няколко са областите в рамките на достъпа до вътрешния пазар и правата на гражданите в Европейския съюз, в които най-често СОЛВИТ работи:

 

 • признаване на професионални квалификации;
 • разрешение за пребиваване;
 • достъп до образование в страна от ЕС;

  Български СОЛВИТ център

 • право на установяване в страна от ЕС;
 • права в областта на заетостта в ЕС;
 • права в областта на социалната сигурност;
 • признаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в ЕС;
 • регистриране на моторно превозно средство;
 • данъчно облагане;
 • свободно движение на капитали и плащания;
 • пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;
 • установяване като самостоятелно заето лице;
 • граничен контрол;
 • предоставяне на услуги;
 • други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС.
 • За да бъде квалифициран един проблем като „СОЛВИТ случай" и разгледан от експертите на СОЛВИТ като такъв, той трябва да отговаря едновременно на следните условия:

   

  • Проблемът да бъде от презграничен характер, т.е. той да е възникнал пред гражданите или фирмите в една държава-членка и да включва прилагането на правилата на вътрешния пазар на ЕС от държавните органи в друга държава-членка. Например: Проблемът е свързан с разрешително за пребиваване на лице, което е български гражданин и пребивава за определен период от време на територията на друга държава-членка на ЕС (много често Гърция, Кипър, Испания и Германия).
  • Проблемът да е възникнал в резултат на неправилното прилагане на Общностното законодателство като в тези случаи става въпрос за неправилно прилагане/тълкуване на правото на Европейската общност. Например: В областта на вътрешния пазар проблемите могат да възникнат от неспазване на установените срокове, неоснователни откази за издаване на съответните документи и др.
  • В проблема да участва като страна държавен орган на национално, регионално или местно равнище, т. е. една от страните винаги е държавен орган, а другата - физическо лице или фирма. С оглед на презграничния елемент, е необходимо засегнатите страни (гражданин или фирма) да са от една държава-членка, а националните власти - от друга държава-членка. Например: Извън компетентността на СОЛВИТ са случаи, по които страни са потребител-бизнес или бизнес-бизнес.
  • За решаването на дадения случай да не са били предприети съдебни процедури. Мрежата „СОЛВИТ" е неформален и извънсъдебен механизъм за решаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС. Жалбоподателят не е длъжен да приеме предложеното решение и ако прецени, че то не го задоволява, той може да заведе дело в съда, да подаде официално оплакване до Европейската комисия и/или до друг компетентен орган.

  На практика, по-голямата част от СОЛВИТ проблемите, възникнали пред гражданите, се отнасят до следните области: признаване на професионални квалификации, социална сигурност, данъци, разрешения за пребиваване, регистрация на моторни превозни средства и т. н. От своя страна, фирмите срещат трудности, свързани с достъп до пазара на съответната държава-членка за предлагани продукти, предоставяне на услуги и движение на капитал. Често към българския СОЛВИТ център се обръщат българи, които срещат проблеми с прилагането на правата си в Гърция, Кипър, Испания и Германия.