Най-новото от СОЛВИТ

Българският СОЛВИТ център през 2021 година

За петнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2021 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 6573 жалби от граждани и фирми.

В периода 1 януари – 31 декември 2021 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 816 жалби от граждани и представители на бизнеса, което е същият брой като получените в рамките на предходната година. Броят на жалбите през 2020 г. и през 2021 г. е най-големият на годишна база, достиган някога от Българския СОЛВИТ център.

В периода 1 януари 2020 г. – 31 декември 2021 г. успешно разрешените случаи са 354, което е увеличение с 15% спрямо 2020 г., когато успешно разрешените случаи са били 307. От успешно разрешените случаи през 2021 г. при 320 бр. Българският СОЛВИТ център е бил в качеството на местен СОЛВИТ център, а при 34 бр. - водещ СОЛВИТ център.

И през 2021 г. най-високият процент от жалби, постъпили в Българския СОЛВИТ център, отново е в областта на социалната сигурност (84%), която е пряко свързана с по-голямата мобилност на гражданите в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Другата област, в която е получен по-висок процент жалби е разрешения за пребиваване (2%). На следващи места, но с под 1% са областите: възстановяване на ДДС, признаване на професионални квалификации, граничен контрол, визи и МПС.

Наблюдава се трайна тенденция за непрекъснато увеличаване на жалбите, които се отнасят до правата на гражданите в областта на социалната сигурност. Това я превръща в най-значимата област, създаваща пречки пред гражданите за реализирането на правата им в рамките на вътрешния пазар. Това също е и областта с най-много регистрирани случаи на ниво ЕС в рамките на цялата мрежа СОЛВИТ. Причините за това се коренят отчасти в самия начин на регулиране на материята в европейското законодателство, в което е използвана техниката на координацията на националните законодателства на държавите членки, а не тази на хармонизацията, което затруднява тълкуването и прилагането на нормите. В допълнение, налице са неясноти и празноти в законодателството на ЕС в тази област. Например, не е посочен конкретен срок, в който компетентните институции следва да изпращат отговор на получени запитвания от страна на институциите на други държави членки. Именно във връзка с тази липса на посочен конкретен срок са и най-масовите оплаквания на български граждани в областта на социалната сигурност. Гражданите очакват с месеци, а понякога дори и с години формуляри от други държави членки, които са им необходими, за да могат да се възползват от предоставените им от европейското законодателство права в областта на социалната сигурност.

Получени жалби в Българския СОЛВИТ център по области - 01.01.2021 – 31.12.2021

За отчетния период най-голям брой жалби са регистрирани срещу Кипър – 235 бр., Гърция – 93 бр., Германия – 86 бр., Обединеното кралство – 75 бр., Италия – 74 бр., Испания – 66 бр., Франция – 27 бр., Нидерландия – 23 бр., Португалия – 21 бр. По-малък е броят на жалбите срещу Белгия – 18 бр., Чехия – 14 бр., Австрия, Румъния и Швеция – по 13 бр., Полша, Словакия и Словения – по 6 бр., Дания, Ирландия и Малта – по 4 бр., Унгария и Финландия – по 3 бр., Литва и Люксембург – по 2 бр. и Норвегия и Хърватия – по 1 бр.

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 20 366 уникални посещения (сесии) за периода 1 януари – 31 декември 2021 г., за 14 775 потребителя (32 061 показвания на страници). Запазва се тенденцията от последните години хората да търсят и да се информират за дейността на СОЛВИТ благодарение на неговата официална интернет-страница.