Най-новото от СОЛВИТ

Българският СОЛВИТ център през 2022 година

За шестнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2022 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 7138 жалби от граждани и фирми.

В периода 1 януари – 31 декември 2022 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 555 жалби от граждани и представители на бизнеса, което представлява намаление спрямо броя на получените жалби в рамките на предходната година.

От получените 555 жалби, 219 са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ и са били приети като случаи за разрешаване.

Видно от горната графика, за периода от създаването на Българския СОЛВИТ център до 2012 г. включително, се наблюдава тенденция към относителна устойчивост на общия брой на жалбите и броя на регистрираните реални СОЛВИТ случаи. От 2013 г. е налице рязък скок в броя на получените жалби, както и в броя на реалните СОЛВИТ случаи. Данните могат да се обяснят със засилените дейности по популяризиране на дейността на мрежата от страна на Българския СОЛВИТ център, осъществени с помощта на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Нарастването на броя на случаите в този период се дължи и на препратените жалби от Националния осигурителен институт (НОИ), свързани с продължаващия проблем с гръцките пенсии, който и през 2022 г. не намира своето положително разрешаване. Независимо че от 2015 г. бяха редуцирани комуникационните инициативи, отнасящи се до широката публика, които генерират голям брой жалби, непопадащи в мандата на мрежата СОЛВИТ, в следващите години броят на получените жалби продължава да нараства.

Спадът в броя на получените жалби, а оттам – и на реалните СОЛВИТ случаи, през 2022 г. може частично да се обясни с обърнатата през 2020 г. и 2021 г. поради пандемията от ковид тенденция завръщащите се в страната българи да са повече от напускащите. Това води до обективно намаляване през 2022 г. на броя на българските граждани, които биха имали нужда от съдействието на СОЛВИТ за разрешаване на проблеми с публичните органи на други държави. Ефектът на тази тенденция се вижда и в броя на получените през 2020 г. и 2021 г. жалби, който е най-големият на годишна база, достиган някога от Българския СОЛВИТ център. Друг фактор, който би могъл да оказва съдействие за намаляване на броя на жалбите, постъпващи в Българския СОЛВИТ център, е стартирането на системата за Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI). Тази система води до по-бърз, по-ефективен и по-точен обмен на данни между осигурителните институции на държавите членки, като в идеалния случай в бъдеще би трябвало да доведе до пълно изчезване на СОЛВИТ случаите, свързани със забавяне на отговори от други държави членки, което води до нарушаване на правата на гражданите в областта на социалната сигурност.

Получени жалби в Българския СОЛВИТ център по области - 01.01.2022 – 31.12.2022

И за периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г. продължава тенденцията Българският СОЛВИТ център да обработва много повече случаи в качеството си на местен СОЛВИТ център, като помага на български граждани, възползвали се от правото си на свободно движение и срещнали трудности с администрацията на друга държава - членка на Европейския съюз (202 случая). Значително по-малко са случаите, в които граждани на други държави - членки на ЕС, срещат трудности с българската администрация и се обръщат към СОЛВИТ за съдействие (17 случая). В периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г. успешно разрешените случаи са 208, като при 189 бр. Българският СОЛВИТ център е бил в качеството на местен СОЛВИТ център, а при 19 бр. - водещ СОЛВИТ център.

За отчетния период най-голям брой жалби са регистрирани срещу Гърция – 101 бр., Кипър – 88 бр., Испания – 80 бр., Италия – 65 бр., Германия – 62 бр., Франция – 26 бр. По-малък е броят на жалбите срещу Португалия – 18 бр., Австрия – 16 бр., Нидерландия – 11 бр., Обединено кралство – 11 бр., Словакия – 9 бр., Дания – 7 бр., Полша – 7 бр., Чехия – 7 бр., Белгия – 6 бр., Унгария – 5 бр., Швеция – 4 бр., Естония – 3 бр., Ирландия – 3 бр., Малта – 3 бр., Норвегия – 3бр., Румъния – 2 бр., Люксембург – 2 бр., Литва – 2 бр., Латвия – 2 бр., Исландия – 1 бр., Словения – 1 бр., Хърватия – 1 бр.

Интернет порталът „Вашите права” (http://www.solvit.government.bg), който е и официалната интернет-страница на българския СОЛВИТ център, отчете 7 738 уникални посещения (сесии) за периода 1 януари – 31 декември 2022 г., за 6 356 потребителя (17 193 показвания на страници)

.