Най-новото от СОЛВИТ

Българският СОЛВИТ център взе участие в обучение на експерти по правилата на ЕС за трудова мобилност, организирано от ЕОТ

Обучението се проведе в периода 8-9 март в Братислава, в сградата на Европейския орган по труда (ЕОТ). Участваха още екипът на СОЛВИТ към Европейската комисия, както и представители на националните СОЛВИТ центрове от всички държави членки на Европейския съюз (ЕС).

Програмата беше открита от г-жа Джилиан Мур от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ на Европейската комисия (ЕК), която приветства участниците и подчерта ролята на Европейския орган по труда (ЕОТ) за подпомагане на свободното движение на работници в ЕС.

Д-р Никълас Ренни, преподавател в Университета в Йорк представи свободното движение на работници. Това е едно от основните достижения на правото на ЕС и помага да се запълни недостигът на работна сила в ЕС. Правилата за свободно движение се прилагат спрямо работниците, но също така към търсещите работа лица, бившите работници, членовете на семейства и др.

Проф. Херуиг Фершурен, професор от Университета в Антверп, Белгия представи правилата за координация на системите за социална сигурност в ЕС. По отношение на системите за социална сигурност няма хармонизация. Това означава, че се прилагат системите на отделните държави членки, които се различават помежду си.

Г-жа Елс Вертонген от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия представи правилата относно прилагането на семейните обезщетения, обезщетенията при болест и обезщетенията за дългосрочна грижа.

Вторият ден на обучението започна със сесия на тема „Командироване на работници“, отново с лектор проф. Фершурен. Беше представен обхватът и основните правила за прилагане на Директивата за командироване на работници 96/71/EC.

Следващата сесия бе посветена на ролята на националите лица за контакт в ЕОТ. Темата бе представена от г-н Япян Рийларсдам, служител за връзка в ЕОТ, командирован от страна на Нидерландия.

Последната сесия преди обедната почивка бе посветена на въпросите на пътния транспорт с лектор г-жа Инес Майар от Генерална Дирекция MOVE на ЕК. Презентацията включваше преглед на социалното законодателство в сферата на пътния транспорт. Запознати бяхме с основните изисквания по отношение на времето за шофиране, почивките, както и контрола им чрез тахографи. Участниците придобиха ясна представа за правата и задълженията на шофьорите и компаниите, както и за условията за осъществяване на проверки по границите и налагане на наказания.

В рамките на обедната почивка бе предвидено време и за неформални разговори, по време на които успяхме да обсъдим актуални и проблемни за Българският СОЛВИТ център казуси с колегите от другите СОЛВИТ центрове, както и с представители на екипа на СОЛВИТ в Европейската комисия.

В следващата сесия г-н Харалд Хаубен, независим експерт от Ефтея, запозна участниците с процедурата по медиация на ЕОТ. Процедурата има за цел заздравяване на сътрудничеството между националните органи, както и подкрепа в борбата с недеклариран труд.

В следобедната сесия бе предвидено и време за работа по практически казуси, по които участниците трябваше да приложат придобитите теоретични знания в рамките на двата модула от първата половина от деня. Резултати от работните групи бяха представени в заключителната сесия на обучението.