Успешно разрешени случаи

Пенсии

СОЛВИТ помогна на български граждани, работили в Австрия, Италия, Литва, Кипър и Испания, да успеят да се пенсионират

Български гражданин с трудов и осигурителен стаж от България, Австрия и Италия навършва пенсионна възраст и през м. май 2021 г. подава документи в НОИ за италианска пенсия. Решението обаче се бави повече от две години и той се обръща към СОЛВИТ. В контакт със СОЛВИТ – Италия е уточнено, че съответният административен орган има нужда от допълнителна информация, за да се произнесе. Документите са изискани от НОИ и предоставени на италианската институция, която прие решение за отпускане на пенсия

Аналогичен проблем среща българска гражданка, работила в Италия. Повече от година и тя чака решение за пенсията си, въпреки изпращаните от НОИ напомнителни писма до италианската институция. Нуждата от допълнителни документи се открива едва след намесата на СОЛВИТ. С осигуряването и изпращането им на компетентния орган в Италия, той се произнася и сънародничката ни получава решението си за пенсия.

След направена проверка от СОЛВИТ и дадени разяснения български гражданин успява да комплектува необходимите документи за получаване на пенсия за прослужено време и възраст от Литва.

Български гражданин с трудов стаж у нас и в Кипър при навършване на пенсионна възраст подава документи за отпускане на пенсия. От НОИ са изпратени искания до Кипър, откъдето е потвърден стажът за отпускане на българската пенсия, но липсва решение за кипърската. Когато СОЛВИТ се заема със случая, става ясно, че не е изпълнено изискване на кипърското законодателство за представяне на декларация от лицето за възрастта, от която ще започне изплащането на пенсията, за да се определи нейният размер. След намесата на СОЛВИТ всичко необходимо е препратено заедно с попълнена декларация и решението за пенсия е постановено.

Българска гражданка, живееща в Испания, подава заявление за отпускане на испанска пенсия за старост през лятото на 2020 г. В продължение на две години институциите на Испания и България уточняват безрезултатно осигурителните й периоди. След като жалбата постъпва в СОЛВИТ и след намесата на експертите от двата центъра, са уточнени пропуските в обменяната служебно информация и в резултат сънародничката ни получава полагащата й се испанска пенсия.

СОЛВИТ решава проблеми и с наследствени пенсии

След смъртта на своя съпруг, който е български гражданин, получавал португалска пенсия, вдовицата му представя необходимите документи за наследствена пенсия в НОИ. Българската институция надлежно уведомява португалската за смъртта на съпруга и изпраща съответните формуляри за отпускането на наследствена пенсия от Португалия. Тъй като липсва произнасяне с решение от португалска страна, сънародничката ни се обръща към СОЛВИТ. След намесата на СОЛВИТ компетентният орган на Португалия изпраща искане за допълнителна информация, което е удовлетворено и благодарение на това процедурата по преценка на пенсията завършва успешно.

Идентичен проблем с Португалия е разрешен и за друга наша сънародничка. След кончината на съпруга си, тя подава документи в НОИ за наследствена пенсия от Португалия. Какъвто е редът, от НОИ изпращат запитване в Португалия за потвърждаване на обстоятелствата. След като няколко месеца чакат отговор, от семейството на починалия търсят съдействие от СОЛВИТ. В резултат на проведените консултации, е установено, че компетентната институция не връща отговор заради отсъствие на определени документи и данни. Със съдействието на СОЛВИТ нужната информация е осигурена и изпратена в Португалия. Малко след това е взето положително решение за отпускане на пенсия на вдовицата и тя получи всички дължими й суми.

Съпругът на българска гражданка е получавал италианска пенсия по сметката си в България. Изплащането на пенсията прекъсва през есента на 2020 г. и до кончината му през м. март 2022 г. човекът не я е получавал поради неизяснени обстоятелства. Когато след смъртта му НОИ разглежда отпускането на наследствена пенсия на вдовицата, установява пропуските и иска съдействие от СОЛВИТ. Случаят е разделен на две – за неполучените пенсии и за наследствена пенсия. След като с разрешаването на казуса се ангажира СОЛВИТ, компетентната италианска институция се произнася за наследствена пенсия от починалия съпруг, а в допълнение са преведени накуп и неизплатените му приживе пенсии.

Испания отпуска наследствена пенсия на вдовицата и дъщерята на починал гражданин. Проблемът възниква, когато вдовицата закрива банковата сметка, която е подала при първоначалното заявление до испанската институция и желае пенсиите да бъдат превеждани по нова сметка. Изпраща уведомлението чрез НОИ и по пощата, но по неясни причини то не стига до местоназначението си. Неуведомена по надлежен ред за промяната, испанската институция взема решение за спиране на пенсиите. С намесата на СОЛВИТ проблемите в комуникацията са отстранени и след потвърждаване на новата банкова сметка испанската институция взема решение да възстанови плащанията. Възниква обаче нов казус – за сумите за периода, през който Испания не е разполагала с цялата необходима информация и на първо място с ежегодното представяне на декларация „Живот“. Повторната намеса на СОЛВИТ изяснява, че декларации са изпращани чрез НОИ. В резултат на това испанската институция приема да изплати цялата сума със задна дата и двете български гражданки получават всичко, дължимо им.

СОЛВИТ помогна на български граждани да получат инвалидните си пенсии

Българска гражданка потърси СОЛВИТ във връзка с бавещо се решение за инвалидна пенсия от Службата за социална сигурност в Кипър. Посредничеството на българския и кипърския СОЛВИТ-центрове между осигурителните институти на двете страни доведе до събиране на допълнителна липсваща към онзи момент информация и успешно разрешаване на случая. Това е вторият казус, по който сънародничката ни търси съдействието на СОЛВИТ, мотивирана от ефективността на мрежата. Първата й жалба от преди години, е по повод обезщетения за безработица, когато, по думите й: „благодарение на бързите действия, проблемът с едногодишна давност беше разрешен в рамките на седмици“.

За да му бъде отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, български гражданин, който живее в Испания, трябва да получи определен набор от документи от България. Документите се бавят, поради което пенсията не може да бъде отпусната. След като се обръща за съдействие съм СОЛВИТ, проблемът е отстранен в комуникация между различните ангажирани институции и това води до издаването на нужните документи. В резултат НОИ потвърждава, че пенсията на жалбоподателя е отпусната и ще бъде изплатена със задна дата.

Обезщетения за безработица

Българи получиха обезщетението си за безработица след намесата на СОЛВИТ

Завърнала се в България, след като е работила във Франция, българска гражданка търси помощта на СОЛВИТ, за да получи дължимото й обезщетение за безработица. Компетентната френска институция бави предоставянето на цялата необходима информация за осигурителния й стаж и доход, поради което обезщетението не се отпуска повече от половин година. Благодарение на намесата на СОЛВИТ, френските власти потвърждават всички декларирани от сънародничката ни периоди, на базата на което НОИ й отпуска обезщетението за безработица. Случаят е разрешен за по-малко от месец.

Със съдействието на СОЛВИТ български гражданин получава от Португалия потвърждение на осигурителни периоди, въз основа на което НОИ му отпуска обезщетение за безработица.

Наш сънародник подава заявление за отпускане на обезщетение за безработица, след като е работил в Германия и в Швейцария. Българските власти изискват осигурителното му досие от двете държави, в които е работил, но отговор пристига само от Швейцария. С потвърдения от там стаж от малко над 7 месеца, лицето не отговаря на условието да има осигуряване във фонд „Безработица“ за 12 от последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. След завеждането на случая, СОЛВИТ установява, че бившият германски работодател на сънародника ни бави изпращането на сертификат за заетост, а това спира отговора от официалната германска институция. В резултат от намесата на СОЛВИТ мрежата, осигурителното досие на жалбоподателя е получено в НОИ.

Български гражданин е работил във Франция през 2019 г., а след завръщането си у нас подава заявление и му е отпуснато обезщетение за безработица за срок от половин година. Той ползва само три месеца, тъй като междувременно отново намира работа във Франция. Това пътуване обаче съвпада с ограниченията, въведени заради пандемията от КОВИД-19, и след само три работни дни сънародникът ни е освободен. Връщайки се в България, иска да възстанови получаването на вече отпуснато му и гарантирано обезщетение за оставащия 3-месечен срок. Започва дълга кореспонденция между осигурителните институти на двете страни с искане на нови и нови документални доказателства за положения във Франция тридневен труд. Без да разчита повече на паричното обезщетение и след падане на ограниченията, сънародникът ни заминава за трети път на работа във Франция. След приключване на ангажиментите му там, се връща у нас и прави нов опит за подновяване на обезщетението. Към този момент от онези 3 дни са минали 3 години! И когато нещата пак опират до тях, сънародникът ни търси помощта на СОЛВИТ. Следва двумесечна комуникация между СОЛВИТ-центровете на България и Франция, посредничество към осигурителните институти на двете страни с уточнения и разяснения. В резултат, в НОИ накрая пристигат нужните документи и изплащането на обезщетението за безработица на жалбоподателя е възстановено.

Българска гражданка, завърнала се у нас, след като е работила в Германия, потърси помощта на СОЛВИТ, за да получи дължимото й обезщетение за безработица, след като компетентната германска институция бави дълго предоставянето на необходимата информация за осигурителния й доход. След намесата на СОЛВИТ, за по-малко от две седмици случаят е решен: германските власти предоставят нужните документи на НОИ, от където е отпуснато обезщетението за безработица.

Временна неработоспособност

СОЛВИТ помогна на работодател при решаването на проблеми с командировани работници

Български работодател се обърна към СОЛВИТ за помощ за разрешаване на продължили с години проблеми на 31 работници от фирмата. Те са част от бригада, командирована от дружеството в Германия през 2020 г. Случва се така, че 32-ма души или се разболяват от КОВИД-19, или са карантинирани без право да излизат от стаите си в общежитието за период от 11 до 14 календарни дни. За това време само на един работник е издаден стандартният розов немски формуляр за болничен, докато останалите получават друг вид документи. Това впоследствие създава пречки у нас при признаването на осигурителните периоди за пенсиониране на някои от работниците, изчисляване на обезщетение за безработица или при проверка от НОИ. Близо две години в България не се получава отговор от Германска страна по възникналия казус. След завеждане на случая в СОЛВИТ мрежата е установено, че сезираната институция (Gesundheitsamt München) няма да изпрати отговор, но няма да го препрати по компетентност и до германски здравноосигурителен орган. Налага се искането да бъде изпратено отново от НОИ по електронен път до германската страна и най-накрая на 6 септември 2023 г., е получено официално потвърждение, че периодите на карантина или заболяване от коронавирус може да бъдат признати за периоди на временна неработоспособност, както и че издадените удостоверения за карантина може да бъдат разглеждани като документи, които удостоверяват период на временна неработоспособност.

СОЛВИТ помогна на украинската съпруга на български гражданин да получи обезщетение за бременност и раждане

Украинска гражданка, омъжена за българин, идва в България със съпруга си през м. март 2022 г., след като е работила в Гърция година и половина преди това. Вече у нас разбира, че е бременна. За да може да получава обезщетение за бременност и раждане, през м. май 2022 г. от НОИ изпращат запитване до гръцка институция за признаване на нейния стаж. Отговорът се бави повече от година и затова семейството се обръща към българския СОЛВИТ - център. Седем месеца по-късно в НОИ е получен нужният формуляр.

Здравноосигурителни права

Благодарение на СОЛВИТ наши сънародници, осигурявали се във Франция, Гърция, Италия и Испания, възстановяват здравноосигурителните си права в България

След повече от 15 години работа във Франция, където е била здравно осигурена, през м. януари 2022 г. българска гражданка се завръща у нас и подава заявление в НЗОК за изискване на формуляра, с който да ѝ бъдат признати здравните осигуровки. НЗОК препраща запитването до компетентната френска институция още същия месец. Поради липса на отговор следват и пет напомнителни писма от страна на НЗОК. Така след 10 месеца напразни усилия и без видима перспектива за разрешаване на проблема българката се обръща за съдействие към СОЛВИТ. В резултат на предприетите действия изисканият формуляр е изпратен само месец след завеждане на случая и здравните права на жалбоподателката в България са възстановени.

Семейство български граждани се връща в страната, след като и двамата са работили в Гърция. За да възстановят здравноосигурителните си права, те се нуждаят от удостоверяване на осигурителни периоди. Какъвто е редът, НЗОК изпраща исканията за издаване на съответните документи до компетентната гръцка институция, но отговорът се бави повече от три месеца и рискът за автоматично прекъсване на здравноосигурителните права става реален. Така проблемът стига до СОЛВИТ. След намесата на експертите на мрежата необходимите документи са издадени и българските граждани възстановяват статута си на здравноосигурени.

Българска гражданка, която е работила в Италия, се нуждае от удостоверяване на осигурителни периоди, за да възстанови здравноосигурителните си права у нас. НЗОК е изпратила искане за издаване на съответния формуляр до компетентната италианска институция, но тя препраща искането до друга италианска институция и отговорът се бави вече повече от две години. След намесата на СОЛВИТ необходимият формуляр пристига от Италия и здравноосигурителните права на сънародничката ни са възстановени.

Българка, работила в Испания, търси съдействието на СОЛВИТ, след като поисканият от НЗОК формуляр за удостоверяване на осигурителни периоди, се бави близо година от испанската институция. След намесата на СОЛВИТ необходимият документ е издаден от компетентния испански орган за по-малко от две седмици и здравноосигурителните права на жалбоподателката в България са възстановени.

След като се връща от Испания, където е работила, българка кандидатства за възстановяване на здравноосигурителните си права. Националната здравноосигурителна каса изпраща искане за издаване на съответния формуляр до компетентната испанска институция, а след това и три напомнителни писма, но отговорът не пристига пет месеца. След намесата на СОЛВИТ необходимият формуляр е издаден от испанската институция и здравноосигурителните права на М.Д. са възстановени.

Свободно движение на хора

Член на семейството на български гражданин уреди законния си престой в Ирландия с помощта на СОЛВИТ

Помощ от СОЛВИТ потърси наша сънародничка, омъжена за турски гражданин. Семейството от години живее в Ирландия. Девет месеца преди да изтече разрешението на съпруга за пребиваване в страната, той подава заявление за подновяването му. Проточилото се забавяне при издаването на документа притеснява семейството и българката се обръща към СОЛВИТ. Благодарение намесата на експертите на мрежата, само след седмица съпругът й получава писмо от компетентната ирландска институция, с което е информиран, че подновяването на разрешението му е факт.

Със СОЛВИТ за съюзник британски гражданин защити желания у нас статут

Британски гражданин, женен за българка, е избрал да живее у нас със семейството си. След Брекзит въз основа на завареното си положение той получава документ за пребиваване съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. Британецът обаче кандидатства и за допълнителен статут на пребиваване по българското национално законодателство: като член на семейството на български гражданин – статут, който той намира за справедливия, защото съответства на фактическото му положение. Тълкуването на компетентните български служби е, че един човек може да има право на един български документ за пребиваване, само на едно основание, и с този аргумент отказват да приемат заявлението на британския гражданин. В същото време и двете основания: и споразумението за Брекзит, и член на семейството от трета страна, продължават да съществуват равнопоставено в законодателството. Налага се СОЛВИТ - България да поиска от ЕК допълнително тълкувателно становище и след представянето му на компетентните органи те приемат да издадат документите на жалбоподателя.

Италиански гражданин получи удостоверение за наследници в България с помощ от СОЛВИТ

Синът на постоянно пребивавал в България италиански гражданин се обръща към СОЛВИТ за помощ след като след смъртта на баща си получава отказ от общинската администрация на един от столичните квартали да му издаде Удостоверение за наследници. С мотив, че починалият не е български гражданин общинските служители препращат жалбоподателя към други институции. Оттам го връщат към общината, в която баща му е бил регистриран в последните 25 години и която е издала смъртния му акт. След завеждане на случая срещу България, българският СОЛВИТ център осъществява контакт с районната администрация. В резултат на тази намеса жалбоподателят е уведомен да представи акт за раждане на друг наследник (с италианско гражданство) и в рамките на 21 дни от началото на кореспонденцията, жалбоподателят получава искания документ от районната администрация.

Данъци

СОЛВИТ помогна на български фирми да възстановят ДДС от Германия и Унгария

Българска фирма се оказва с проблеми при възстановяване на ДДС в две държави от ЕС: Германия и Унгария. Исканията са подадени в началото на м. януари, но повече от половин година ДДС-то не е възстановено от никоя от администрациите в тези страни. Осем дни след намесата на СОЛВИТ дължимата от Германия сума постъпва по сметката на фирмата. На 20-ия ден дружеството потвърди, че е получено и исканото от Унгария ДДС за възстановяване.

Към СОЛВИТ се обръща и българска компания за товарен автомобилен транспорт с искане за съдействие да си възстанови ДДС от горива от Германия. Германската компетентна институция не е спазила предвидения в европейското законодателство 4-месечен срок за обработване на направеното от българската фирма искане. С намесата на СОЛВИТ случаят е разрешен за по-малко от две седмици.

Шофьорски книжки

Български гражданин възстанови задържана в Италия шофьорска книжка след намесата на СОЛВИТ

При възникнало в началото на 2020 г. пътнотранспортно произшествие в Италия е отнето свидетелството за правоуправление на български гражданин. Той заплаща наложената парична глоба на място, но близо две години не успява да получи никаква информация за отнетата си шофьорска книжка, което го лишава от възможността тя да бъде преиздадена, а той да има право да шофира. Практиката в такива случаи е отнетите от италианската пътна полиция книжки да се предоставят на посолството, след което с дипломатическата поща да бъдат изпратени в съответното поделение на КАТ в България, откъдето собственикът на документа може да го получи. След като получи сигнала, българският СОЛВИТ център заведе случая срещу Италия, осъществи и контакт с консулската служба в посолството на България в Рим, откъдето получи информация, че липсват данни за постъпило свидетелство за управление на МПС на жалбоподателя. В резултат на работата по случая се установява, че шофьорската книжката е изгубена. Италианската полиция трябваше да издаде декларация за това обстоятелство, която да послужи пред българските власти. Случаят приключва успешно с издаването на нова шофьорска книжка на жалбоподателя.

Български гражданин получи отнетата си в Румъния шофьорска книжка благодарение на СОЛВИТ

През есента на 2020 г. български гражданин претърпява сериозен инцидент в Румъния и шофьорската му книжка е задържана от румънските власти докато се провежда разследване. Повече от 30 месеца, въпреки наетия местен адвокат, той не може да получи нито информация за развитието на следствените процеси, нито обратно документа си за правоуправление. След като подава жалба в българския СОЛВИТ център, е осъществена кореспонденция с посолството ни в Букурещ. Положени са значителни усилия, за да бъдат убедени институциите да изпратят книжката на нашия сънародник, тъй като образуваното наказателно производство е прекратено още през лятото на 2021 година. В резултат, в началото на 2023 г., след 2 години и 8 месеца, сънародникът ни получава обратно шофьорската си книжка.