Архив успешно разрешени случаи

СОЛВИТ помага в областта на заетостта

Български студент във Великобритания подава заявление за издаване на жълт регистрационен сертификат пред компетентните власти в приемащата държава. Документът удостоверява правото на студента да работи при определени условия по време на следването си. Компетентният орган във Великобритания не издава сертификата в продължение на повече от седем месеца, като по този начин възпрепятства българския студент да упражнява правото си на труд и го поставя в по-неблагоприятно положение в сравнение със студентите, които са граждани на трети страни. Това представлява нарушение на Договора за присъединяване на Република България към ЕС. В резултат от доброто сътрудничество между българския и британския СОЛВИТ център компетентният орган издава жълтия регистрационен формуляр за по-малко от месец.

Случаят е разрешен за 27 дни.

СОЛВИТ помага в областта на свободното движение на хора

Български гражданин, пребиваващ в друга държава-членка, получава заповед за напускането й в 30-дневен срок, тъй като не са приети обясненията му, че е самостоятелно наето лице и че притежава достатъчно средства за издръжката си.

Българският СОЛВИТ център обяснил пред съответните власти, че съгласно правото на ЕС гражданин на държава-членка може да пребивава на територията на друга държава-членка повече от три месеца, ако представи доказателство, че е самостоятелно наето лице. Нещо повече, спрямо лица – граждани на ЕС, които са самостоятелно наети, не може да бъде предприета мярка за експулсиране.

След намесата на българския СОЛВИТ център заповедта за експулсиране не е изпълнена и на лицето са създадени необходимите условия отново да подаде нужните документи, за да уреди статута си.

Случаят е разрешен за 41 дни.

Гражданин на държава-членка на ЕС има намерение да пребивава в България за период от две години заедно със съпругата си, гражданка на трета държава. При подаване на заявлението за издаване на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза местните власти постановяват отказ, като мотивите са, че гражданката на третата държава не притежава право на пребиваване в държавата по произход на съпруга си, както и че не притежава съответната виза. Поставено е изискване за напускане на страната, ако не бъдат покрити посочените условия.

Българският СОЛВИТ обяснил, че макар и гражданка на държава, която не е членка на Европейския съюз, тя се явява съпруга на лице, гражданин на Съюза, като и двамата са упражнили правото си на свободно придвижване в рамките на Европейския съюз. Центърът изрично посочил, че въвеждането на причинно-следствена връзка между входната виза и картата за пребиваване е допустимо единствено при разглеждане статута на чужденците в Република България. Подобна връзка не може да бъде правена по отношение на членовете на семейството на граждани на ЕС и не е регламентирана в правото на ЕС.

След намесата на българския СОЛВИТ център заявлението за издаване на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза е прието, като в съответствие с правото на ЕС е издадено удостоверение, че подобна молба е подадена и съответната карта ще бъде издадена в сроковете, регламентирани от правото на ЕС.

Случаят е разрешен за 13 дни.

Българския гражданин, постоянно пребиваващ в друга държава-членка на ЕС, е омъжен за гражданка на трета държава и има две доведени деца. След подаване на документи за издаване на визи на членовете на семейството посолството на съответната държава-членка приложило подход в противоречие с правото на ЕС, тъй като изискало допълнителни документи (покана, доказателство за адрес, финансово състояние) и заплащането на такси, а в последствие постановило и отказ да издаде съответните визи.

Българският СОЛВИТ център обяснил, че съгласно правото на ЕС държавите-членки следва да осигурят всички необходими улеснения за получаване на необходимите визи, които трябва да се издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура. Центърът напомнил, че според тълкуването на Европейската комисия за „най-кратък срок” следва да се считат 4 седмици.

След намесата на българския СОЛВИТ център на членовете на семейството на българския гражданин били издадени необходимите входни визи.

Случаят е разрешен за 78 дни.

Български гражданин, женен за гражданка на трета държава, се сблъсква с редица бюрократични пречки да подаде документи и съответно да получи виза за съпругата си от посолство на държава-членка на ЕС.

Българският СОЛВИТ център обяснил, че съгласно правото на ЕС държавите-членки следва да осигурят всички необходими улеснения за получаване на необходимите визи и по въз основа на ускорена процедура.

След намесата на българския СОЛВИТ център посолството на съответната държава-членка приела документите и издала в кратък срок визата на съпругата на българския гражданин.

Случаят е разрешен за 13 дни.

СОЛВИТ помага в областта на данъчното облагане


Българска фирма осъществява внос на соларни панели. Панелите са закупени от испанска фирма, но получаването на панелите става в Италия, където при освобождаването на митницата е платено ДДС в размер на 11536.80 евро.

Подадено е искане за възстановяване на ДДС към Италия, но фирмата няма информация от отсрещната страна в продължение на 6 месеца и не може да получи исканата сума (ДДС).

След намесата на СОЛВИТ фирмата получава исканата от Италия сума (ДДС).

Случаят е разрешен за 20 дни.

СОЛВИТ помага при регистрацията на превозни средства

Български гражданин, закупил кола от държава-членка, различна от държавата-членка по произход на автомобила. При регистрацията на закупеното превозно средство в България местните власти поставят допълнителни изисквания към българския гражданин, включително и такива, които трябва да се изпълнят служебно от компетентните органи.

Българският СОЛВИТ център обяснил, че съгласно правото на ЕС именно компетентните органи в държавата-членка, а не съответното физическо лице, следва да поискат по служебен път потвърждение от съответните органи в държавата-членка, където превозното средство е регистрирано преди това, че лицето има право да регистрира превозното средство в друга държава-членка. .

След намесата на българския СОЛВИТ център необходимите документи са изискани по служебен път от местните власти и лицето е регистрирало закупеното от него превозно средство.

Случаят е разрешен за 36 дни.

Български гражданин, закупил кола от държава-членка, различна от държавата-членка по произход на автомобила. При регистрацията на закупеното превозно средство в България местните власти поставят допълнителни изисквания към българския гражданин, включително и такива, които трябва да се изпълнят служебно от компетентните органи.

Българският СОЛВИТ център обяснил, че съгласно правото на ЕС именно компетентните органи в държавата-членка, а не съответното физическо лице, следва да поискат по служебен път потвърждение от съответните органи в държавата-членка, където превозното средство е регистрирано преди това, че лицето има право да регистрира превозното средство в друга държава-членка.

След намесата на българския СОЛВИТ център необходимите документи са изискани по служебен път от местните власти и лицето е регистрирало закупеното от него превозно средство.

Случаят е разрешен за 36 дни.

СОЛВИТ гарантира правата на гражданите в областта на социалната сигурност

Български гражданин, който е записан за професионален курс в държава-членка за период по-дълъг от 3 месеца, среща трудности при получаване на удостоверение за регистрация на основание недостатъчна здравна застраховка на лицето. Въпреки че българският гражданин представя и Европейска здравно-осигурителна карта (ЕЗОК), последната не е призната като даваща пълно здравно застрахователно покритие.

Българският СОЛВИТ център обяснил пред съответните власти, че съгласно правото на ЕС ЕЗОК дава на притежателя си право на пълно здравно застрахователно покритие, а не само на неотложна помощ. Нещо повече, ЕЗОК дава такова пълно покритие, когато съответния гражданин на ЕС не се премества да пребивава в приемащата държава-членка по смисъла на правната уредба на Съюза за схемите за социално осигуряване и възнамерява да се завърне в държавата си по произход.

След намесата на българския СОЛВИТ център на лицето е издаден съответния документ, удостоверяващ правото му на пребиваване във въпросната държава-членка за периода на професионалното му обучение.

Случаят е разрешен за 76 дни.

Европейската здравноосигурителна карта важи в целия ЕС

Българска гражданка при записване в първи курс като студентка в университет във Франция е принудена от ръководството да заплати медицинска застраховка, въпреки че е представила валидна Европейска здравноосигурителна карта, издадена от българската компетентна институция. Университетът не признава българската ЕЗОК, което е нарушение на европейското законодателство. От 1 януари 2007 г. отпадна задължението за осигуряване и в друга държава-членка на Европейския съюз при пребиваване там. Здравноосигурителните права, които са придобити в България, се признават в останалите държави-членки на ЕС. Европейската здравноосигурителна карта гарантира същия достъп до обществено здравеопазване (например лекар, аптека, болница или здравен център) като гражданите на страната, в която временно пребиваваме или се обучаваме.

След намесата на българския СОЛВИТ център и със съдействието на френския СОЛВИТ център случаят е разрешен и на българската гражданка е възстановена сумата, платена за медицинска застраховка.

Случаят е разрешен за 320 дни.

Българска гражданка е студентка в двугодишна магистърска програма в държава-членка и трябва да се регистрира в местната агенция по приходите. При подаването на необходимите за това документи, регистрацията й е отхвърлена, поради краткия срок на Европейската здравно-осигурителна карта (ЕЗОК), която е с валидност една година. В тази връзка местните компетентни власти изискват документ S1 (съответстващ на E109), удостоверяващ, че лицето е здравно осигурено.

Българският СОЛВИТ център, със съдействието на експертите от местния СОЛВИТ център, успяха да убедят компетентните власти, че формуляр S1 се издава в случай, че лицето се установява за постоянно в друга държава членка. Когато такъв документ бъде издаден на лицето от националните власти в България, това автоматично го изключва от системата за здравно осигуряване. Тъй като времето за обучение в друга държава се приема за временен престой, валидна ЕЗОК е напълно достатъчна. Няма изискуем минимум на валидност, така че ЕЗОК с валидност една година не е пречка, просто тя трябва да бъде подновена преди да й изтече срокът.

Случаят е разрешен за 32 дни

Трудовият стаж следва да бъде признат навсякъде в рамките на ЕС

Българска гражданка кандидатства за работа като медицинска сестра в държавна болница в Испания. Едно от условията за допускане до конкурс е наличие на трудов стаж в държавна болница. Българската гражданка е представила необходимите доказателства за това, но организаторите на конкурса не вземат предвид трудовия й стаж от България и тя отпада от конкурса. Непризнаването на периоди на заетост, придобити на територията на други държави-членки, когато те имат значение за професионалното израстване и възнаграждението на лицата, представлява непряка дискриминация и нарушение на Договора за създаване на Европейската общност и Регламента за свободата на движение на работниците в Общността.

Българският СОЛВИТ център със съдействието на експертите от испанския СОЛВИТ център успяха да убедят компетентните испански власти, че навсякъде в рамките на ЕС трудовият стаж следва да бъде зачетен. В резултат стажът на българската гражданка бе признат и тя ще може да се кандидатира за следващия конкурс.

Случаят е разрешен за 77 дни.

СОЛВИТ гарантира недискриминационни входни такси за българските манастири

Еднакви права за всички европейски граждани.

Българска гражданка посетила Рилския манастир заедно със своя съпруг и неговата майка, които са испански граждани. Когато поискали да посетят музея на манастира се оказало, че входните билети имат по-високи цени за чужденци (включително и тези които са граждани на ЕС) в сравнение с тези за български граждани. Това е дискриминация на национален признак, която е абсолютно забранена на вътрешния пазар на Европейския съюз. След намесата на българския СОЛВИТ център от Светия синод са изпратени писма до Рилската обител и до всички митрополити, манастири и други поделения на Българската православна църква с настояване да се премахне дискриминативната практика, както за входните такси, така и за всички предлагани от църковните магазини стоки.

Европейския съюз гарантира еднакви права на всички европейски граждани, независимо от тяхната националност и санкционира всякакви форми на дискриминация - за едни и същи стоки и услуги, цената трябва да е една и съща за всички.

Случаят е разрешен за 30 дни.

СОЛВИТ пуска ремаркета в движение

Холандски гражданин си закупил ремарке в Холандия, което искал да пренесе в България. Поради факта, че то било по-леко от 750 кг, регистрация в Холандия не е била наложителна. Българските власти отказали регистрация на ремаркето в страната, поради липса на предишна регистрация, и така била създадена пречка пред свободното движение на превозни средства във вътрешния пазар на ЕС.

Благодарение на успешната намеса на българския СОЛВИТ център, българските власти помогнали на клиента да премине преглед и да получи сертификат от съответния технически сервиз. Така ремаркето получило нужната регистрация, а това дало възможност да бъдат внасяни в България и други подобни ремаркета.

Случаят е разрешен за 12,5 седмици.


СОЛВИТ премахва дискриминацията пред свободното движение на хора

СОЛВИТ премахва дискриминацията пред свободното движение на хора

Български граждани, живеещи и работещи в друга държава-членка, искали да запишат дъщеря си в българска детска градина. Според процедурите в съответния град, те не можели да използват социалното си осигуряване от другата държава-членка. Такова предимство било само за граждани с българско осигуряване. Тъй като законодателството на Европейския съюз забранява всякакъв вид дискриминация, базирана на националност на работници от ЕС, младото семейство се обръща към СОЛВИТ за съдействие.

Българският СОЛВИТ център обяснил пред съответните власти, че според правото на Общността гражданин на държава членка не може да бъде третиран различно от гражданите на приемащата държава. Нещо повече, държавите членки не бива да се отнасят по-неблагоприятно към своите собствени граждани, само защото те са използвали правото си на свободно движение в Европейската общност, в сравнение с гражданите, които никога не са напускали страната. След намеса на българския СОЛВИТ център, семейството записало дъщеря си в детската градина.

Случаят е разрешен за 41 дни.

СОЛВИТ защитава пенсионните права на гражданите

СОЛВИТ защитава пенсионните права на гражданите в ЕСВъпреки че, български гражданин работел легално в Гърция, местните власти отказали да признаят пенсионните му права, придобити в страната. В благодарение на съвместната работа на СОЛВИТ центровете в България и Гърция, които се свързали с компетентните пенсионни органи на двете държави, били изяснени обстоятелствата по процедурата. В резултат от намесата, гръцките институции позволили на българския гражданин да получи пълния размер на пенсията си, заедно с всички останали привилегии.

Случаят е разрешен за 6 седмици.

Български граждани е работил в Португалия и след пенсиониране получава от там пенсия. В България не може да му бъде отпусната пенсия, тъй като не му достигат около две години осигурителен стаж по българското законодателство. Съгласно правото на ЕС този недостиг може да бъде преодолян чрез сумиране на осигурителния стаж, придобит в Португалия. За целта компетентната институция на Португалия трябва изпрати съответните формуляри за удостоверяване на осигурителните периоди. Въпреки напомнителните писма от НОИ отговор не е получен повече от година. След намесата на СОЛВИТ формулярите са изпратени от Португалия в рамките на един ден.

Случаят е разрешен за 2 дни.

Повече истории с щастлив край можете да намерите на Интернет страницата на мрежата СОЛВИТ.

СОЛВИТ съществува, за да защити Вашите права - използвайте го!

>> АРХИВ

>> ВИДЕО

АРХИВ | Виж по-нови случаи

SOLVIT защитава правото на здравна осигуровка на българин

SOLVIT защитава правото на здравна осигуровка на българин

 

След близо десет годишен престой във Франция, където бил здравно осигуряван, български гражданин подал молба за включване в българската система за социално осигуряване. Молбата му била отхвърлена, а гражданинът задължен да внася такси за възстановяване на здравни права. 
СОЛВИТ България разяснил на компетентния български орган, че в съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на здравното осигуряване, гражданинът трябва да бъде включен в българската здравноосигурителна система, тъй като е плащал редовно вноските си за здравно осигуряване във Франция.

 

 

Да наваксаш закъснението

 

Съдействие за издаване на разрешително за работа в ЕС

След дипломирането си във Франция, на български гражданин било предложено да започне работа като консултант в люксембургска компания. Тъй като за започване на работа било необходимо издаването на разрешително, компанията и българският гражданин подали заедно заявление за издаване на документа. Въпреки че, при подаване на формуляра за разрешително обяснили, че срокът за издаване е между 4 и 12 седмици, този срок не бил спазен.
С намесата на СОЛВИТ България и със съдействието на СОЛВИТ Люксембург на българския гражданин е издадено разрешително и той легално можел да започне работа в Люксембург.

 

Зелена светлина на пътя

Български гражданин заменил своята валидна българска шофьорска книжка с немска по

Признаване на шофьорска книжка, издадена в Германия

време на следването си в Германия. След завръщането му в България, било установено, че съществуват неясни пречки, свързани с признаването на немската му шофьорска книжка.
Тъй като дотогава българското законодателство не предвиждало конкретни норми в тази област, българският СОЛВИТ център с право счел, че за успешното разрешаване на този случай е необходимо приемането на нови мерки. Докато измененията в законодателството били все още в процес на подготовка, българският СОЛВИТ център спомогнал за вписването на специални разпоредби в тази област.